חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 82), התשע"ח-2018

מצ"ב לעיונכם חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 82), התשע"ח-2018 שפורסם ברשומות, המכיל תיקונים עקיפים לגבי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949 - מס' 2 (עמ' 193).  מצ"ב לשימושכם גם חוק כלי הירייה כדי להבחין בבירור בשינויים.

 

 

למידע נוסף בתחום זה