תקנות הגנת הצרכן: (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), התשע"ו-2016

תקנות אלה חלות על כל עוסק המוכר מצרכי מזון שבפיקוח.

התקנות מחייבות חשיפה נאותה של מצרך מזון שבפיקוח על ידי:

1. קביעת שטח תחום, מסומן ומופרד משטח המכירה הרגיל.

2. השטח יהיה במקום מרכזי בתוך שטח המכירה הרגיל.

3. מצרך שבפיקוח יוצג רק בשטח המכירה הייעודי.

4. לא יוצג בתוך השטח המכירה הייעודי מצרך שאינו בפיקוח.

התיקון לתקנות ייכנס לתוקף 90 ימים מיום פרסומן ברשומות, כלומר ב-2.11.2016.

 

בקבצים המצורפים: 
נוסח תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), התשע"ב-2012
נוסח תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח)(תיקון), התשע"ו-2016

למידע נוסף בתחום זה