תנאים למתן היתר לביצוע עסקאות במספוא לפי צו המספוא לשנת 2016

1. מצ"ב דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן/לחידוש היתר ליצור שיווק וסחר במוצרי מספוא לפי צו המספוא לשנת 2016.
2. בקשות לחידוש היתרים לשנת 2016 יש להגיש לאגף המספוא בשירותים הווטרינריים למייל:  mispo@moag.gov.il.
3. יצרנים נדרשים להגיש את מסמכי החידוש לפחות 30 יום לפני מועד פקיעתם ומשווקים כ 15 ימים לפחות (למעט תוספים חדשים).
4. לטופס הבקשה יש לצרף את כלל המסמכים והתעודות הנדרשים לבדיקה. כמפורט במסמך הדרישות.

למידע נוסף בתחום זה