מכסות מזון שפירסם התמת בפטור ממכס לשנת 2009

להלן מצורפים המסמכים הרלוונטים לעניין מכסות מזון בפטור ממכס מהתמ"ת לשנת 2009:
כמו כן ראו ההודעה שמשרד התמ"ת פרסם בנושא:
בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל יותר יבוא במכס מופחת או בפטור ממכס במהלך שנת 2009.

חלוקת המכסות

1. הקצאת הכמויות תיערך לפי שיטת החלוקה כפי שנתפרסמה בהוראת מנכ"ל לחלוקת מכסות. (להלן: "ההוראה"). תשומת לבכם מופנית לשינויים שנערכו בהוראה הנ"ל לסעיפים 2 ה'''' "יבואן ותיק" ו-5 ה'''' "שיטות החלוקה" סעיף 4.

2. לרשות הפלשתינאית יוקצו כמויות מהמוצרים בהתאם להסדר.

3. בטרם הגשת הבקשות יש לעיין היטב בהוראה ולמלא הבקשות בקפדנות. את הבקשות יש לשלוח בדואר או על ידי שליח. לא תתקבלנה בקשות באמצעות פקס.

4. יש להגיש את הבקשה על גבי הטופס החדש כפי שמופיע בהוראה, ולהקפיד למלא במדויק את כל הפרטים.

5. יבואן יצרף לבקשתו את כל האישורים כמפורט בהוראה. לאחר תום המועד האחרון להגשת הבקשות לא ניתן להגיש מסמכים נוספים. יבואן אשר בקשתו לוקה בחסר, לא תובא במניין הפניות.

6. על המבקש לוודא שבקשתו אכן התקבלה במשרד.

7. תוקף הרשיונות יהיה עד 30.6.2009.

את הבקשות יש להגיש לממונה רישוי ומידע במינהל מוצרי צריכה, במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

טופס בקשות לרשיונות יבוא ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מהנאמר "בהוראת המנכ"ל".

שעות קבלת קהל: ימים א''''-ה'''' בין השעות 14:00-09:00.

כתובת המשרד – רח'''' בנק ישראל 5 ירושלים.
כתובת אתר האינטרנט – WWW.MOITAL.GOV.IL
טלפון 02-6662521, 02-6662524

בקשות ניתן להגיש החל מ- 9.12.2008 עד 25.12.2008

בקשות שתתקבלנה לפני או אחרי המועדים הנ"ל – תפסלנה

למידע נוסף בתחום זה