ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יש עודף רגולציה - להלן הפתרון שלנו!

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, דורש משר האוצר להכפיף את רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחלטת ממשלה 2118 בדבר הפחתת הרגולציה.

מיום 25.12.2015 עד 1.2.2018 העבירה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

 • סך 61 חוזרים חדשים בשנת 2016
 • סך 65 חוזרים חדשים בשנת 2017

* מצורף קובץ מתוך ילקוט הפרסומים 7701 , מיום 14.2.2018, הכוללים את רשימת החוזרים שהפיצה הרשות מ 25.12.15 ועד 1.2.18.

מלבד החוזרים לעיל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה בנוסף:

 • 24 עמדות ממונה חדשות.
 • 13 הבהרות ממונה חדשות.
 • 10 כללי מערכת סליקה חדשות.
 • 5 הוראות ממונה חדשות.
 • 4 תיקוני חקיקה ראשית חדשים.
 • 2 תקנות משנה חדשות.
 • 2 הכרעות עקרוניות חדשות.

בסה"כ בשנים 2017-2016 הוציאה רשות שוק ההון 186 חוזרים, הוראות, הבהרות וחוקים חדשים.

נתונים אלה לא כוללים טיוטות חוזרים וטיוטות הוראות, שכן טרם פרסום כל חוזר/הוראה/הבהרה, הרשות מוציאה טיוטה להערות הציבור.

באיגוד לשכות המסחר מעריכים כי בשנה מתפרסמים בממוצע כ-150 חוזרים, הוראות וטיוטות חקיקה למיניהם.

 

על כן, לין דורש משר האוצר להכפיף את הרשות להחלטת ממשלה 2118 בדבר הפחתת הרגולציה:

מתוקף החלטה זו , אשר התקבלה ב 22.10.2014 , אמורים להיות מבוצעים שני מהלכים מרכזיים:

 • הורדת נטל הרגולציה ל-5% מידי שנה במהלך חמש שנים.
 • תנאים מקדימים ליצירת רגולציה חדשה.
למידע נוסף בתחום זה