מסלולי פיצויים לעסקים בעקבות מבצע "עמוד ענן"

להלן סיכום של מסלולי הפיצויים המוצעים לעסקים הנמצאים בטווח 40 ק"מ מרצועת עזה אשר נגרם להם נזק עקיף בעקבות מבצע "עמוד ענן" כפי שפורסמו ע"י רשות המסים בתאריך 1.1.2013.
כל עסק ניזוק באזור המוכרז (40 ק"מ מרצועת עזה) זכאי להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם לעסקיו במהלך התקופה תוך בחירה באחד משלושה מסלולי פיצוי:

1. מסלול שכר עבודה – במסגרת מסלול זה, מעסיק אשר שילם שכר לעובדיו אשר נעדרו מעבודתם בתקופת המבצע זכאי להגיש תביעה בגין הוצאות אלו

הפיצוי מחושב מהכפלת שכר העבודה היומי לעובד במספר ימי ההיעדרות והכפלה במקדם הפיצוי אשר משתנה באם המעסיק הינו חברת כוח אדם, מעסיק ישיר, מלכ"ר, או קיבוץ

2. מסלול מחזורים – במסגרת מסלול זה מחושב ההפסד שנגרם לעסק כתוצאה מהירידה בהיקף הכנסותיו בעקבות המצב הביטחוני.

חישוב הנזק מתבצע ע"י השוואת מחזור העסקאות בין שתי תקופות מקבילות בניכוי הוצאות התפעול.

תקרת הפיצויים במסלול זה היא עד מיליון ₪.

3. מסלול הוצאות – מסלול זה מיועד לעסקים אשר כתוצאה מהמצב הביטחוני הוצאותיהם השוטפות עלו על סך הכנסותיהם בתקופה.

יש לציין שעסקים שמקור ההפסד אצלם אינו נובע מהמצב הביטחוני, כלומר עסקים שהיו מצויים בהפסד שנובע מהיותם עסקים חדשים, הרחבת העסק או הפסדים מסיבה אחרת אינם זכאים להגיש תביעה במסלול זה.

תקרת הפיצויים במסלול זה לא תעלה על הנמוך מבין אלה: מיליון ₪ או מחזור העסקאות בחודש נובמבר 2011, ולמדווחים למע"מ על בסיס דו חודשי – מחזור העסקאות בחודשים נובמבר דצמבר 2011 מחולק ב-2 .

מצ"ב :
- טופס הוראות ביצוע מרשות המסים
- מפה של האזור המוכרז הזכאי לפיצויים


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר רשות המסים בקישור http://ozar.mof.gov.il/taxes תחת תיקיית: פיצוי בגין נזק עקיף לתושבי הדרום

או במוקד שמספרו: 02-5656400 או 4954*
למידע נוסף בתחום זה