היטל היצף נפרד ליצואנים חדשים

בהתאם להחלטת הממונה על ההיטלים במשרד הכלכלה, מצ"ב הודעת ראש מינהל המכס מר אבי ארדיטי בנושא קביעת היטל היצף נפרד ליצואנים חדשים:

בהתאם לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א – 1991, החליט הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה כי קיים צורך במתן ערובה זמנית להבטחת תשלום ההיטל למפרע, כמפורט בנספח א' המצ"ב.

בהתאם לסעיף 29(ה) לחוק, יש לדרוש מכל יבואן של הטובין מיובאים אשר יוצאו ע"י חברת Hascelik Kablo ערובה בשיעורים המפורטים בנספח א' ולעכב את שחרורם של הטובין האמורים מפיקוח רשות המכס עד להפקדת הערובה, למעט סוגי המוצרים המתוארים בנספח ב' המצ"ב;

על מנת שהטובין הכלולים בנספח ב' יהיו פטורים מתשלום הערובה זמנית, הדגמים/הסוגים (המוחרגים) נדרשים להיות מוטבעים על הכבל לאורכו וכן יצוינו בחשבון הספק המצורף למשלוח.

תוקף הערובה הזמנית הינה לתקופה של 6 חודשים או עד למועד קבלת החלטה ע"י השר בהתאם לסעיף 32כט(ג) לחוק, ולפי המוקדם מביניהם.

קישור להודעה המלאה, המכילה את נספח א' וב'

שימו לב כי מינהל יבוא במשרד הכלכלה הודיע על פתיחה בהליך בחינת בקשה לקביעת היטל היצף נפרד ליצואן חדש בעניין יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה- קישור

 

למידע נוסף בתחום זה