עדכוני תקינה 15.1.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8067 בילקוט הפרסומים הודיעו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 32 חלק 2.7 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לפתילים להארכה, מיוני 2018.

ת"י 597 חלק 2 - צמר גפן: תחליף צמר גפן רפואי (מוך זהורית), מיוני 2018 בא במקום ת"י 769 מספטמבר 1978.

ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2009.

ת"י 5716 - שסתומי אוויר, מיוני 2018.

ת"י 16120 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מושב המורכב על כיסא, מיוני 2018.

ת"י 60432 חלק 3 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב), מיוני 2018 בא במקום המהדורה ממרס 2012.

ת"י 61000 חלק 3.2 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לפליטת זרמי הרמוניות (ציוד בעל זרם מבוא עד 16 אמפר למופע) מיוני 2018, בא במקום המהדורה מנובמבר 2015.

ת"י 61000 חלק 3.3 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינוי מתח, תנודות מתח והבהובים  (flicker) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד בעל זרם נקוב עד 16 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים מיוני 2018, בא במקום המהדורה מנובמבר 2015.

ת"י 61000 חלק 3.11- תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - הגבלת שינוי מתח, תנודות מתח והבהובים (flicker) במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך - ציוד בעל זרם נקוב עד 75 אמפר למופע ועד בכלל המצריך חיבור בתנאים מיוחדים מיוני 2018, בא במקום ת"י 961 חלק 12.11 מספטמבר 2011.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

הצעה 5518-16-0 משטחים סינתטיים למגרשי ספורט שטחים פתוחים-מרפט דרישות...

הצעה 5518-3-0 משטחים מגרשי ספורט - קביעת כוח משותף למשטחים סינתטיים.

ת"י 5518 חלקים 3 ו-16 - משטחים לשטחי ספור.

ת"י 1291 - רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת.

גיליון תיקון 32-1-1 תיקון מידות תקע ל- 10 אמפר.

ת"י 6572 - שסתומים אוטומטיים למכשירי גז.

ת"י 730: מוצרי עגבניות משומרות.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. מסמכי נת"מ הבאים אושרו בוועדת ההיתרים 27.12.18:

מסמכים אלו מתייחסים למוצרים במסלול של "תו תקן":

נת"מ לת"י 1157: מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

נת"מ לת"י 23 חלק 6: מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: מכללים מוגמרים - דלתות סובבות.

נת"מ לת"י 2302 חלק 1: חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי, סיווג וסימון.

נת"מ לת"י 6069: מלט-צמנט ("טיט") לריצוף - הגדרות.

למידע נוסף ולקבלת טיוטות המסמכים ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מהתקן ישראלי ת"י 1548:

הממונה על התקינה עדכן כי בכוונתו להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה להסיר את הרשמיות מת"י 1548 – מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים (פברואר 2018), סעיף 6.2 – Depth לעניין מזרנים לטיפול בתופעת ריפלוקס אצל תינוקות.

קישור להודעת הממונה על התקינה בנושא זה

5. הממונה על התקינה הודיע על החלפת התקן המפורט להלן:

קישור לפנייתו של הממונה על התקינה בדבר שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 62040 חלק 1 – מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק (יוני 2018); במקומו יבוא: ת"י 62040 חלק 1 – מערכות אל-פסק (UPS): דרישות בטיחות (אוקטובר 2018).

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל:  Razh@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה