הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרת תאורה (ג"ת מס' 1).

ת"י 20 חלק 2.11 - מנורות: מנורות לאקווריום.

ת"י 755 - סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה (ג"ת מס' 1).

ת"י 5288 - יעילות גופי תאורה (ג"ת מס' 2).

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה (ג"ת מס' 1).

ת"י 6400 חלק 2 - מערכות התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב פרטי.

ת"י 60968 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות.

ת"י 61347 חלק 2.1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט).

ת"י 62035 - נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) - דרישות בטיחות.

למידע נוסף בתחום זה