הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים ישראליים - 04/07/2013

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 158 חלק 2 – מתקנים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ): התקנה של צנרת ואביזרים.

ת"י 1004 חלק 1 – אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) – דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישוב תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות.

ת"י 6385/ISO 6385 – עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה.

ת"י 9241 חלק 1.10 – ארגונומיה של יחסי גומלין בין אדם ומערכת – עקרונות.

ת"י 9241 (חלקים 5,2,1) – דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבוא כללי; הנחיות לדרישות משימה; מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה.

ת"י 11228 (חלקים 3,2,1) – ארגונומיה – ניטול ידני: הרמה ונשיאה; דחיפה ומשיכה; ניטול עומסים נמוכים.

ת"י 19011 – קווים מנחים לעריכת מבדקים במערכות ניהול.

ת"י 26800/ISO 26800 – ארגונומיה – גישה כללית, עקרונות ומושגים.

ת"י 60630 – נורות להט – קוי מתאר מרביים של נורות.

ת"י 60974 (חלקים 1 ו- 11) – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; מחזיקי אלקטרודות.

ת"י 61400 חלק 12.2 – טורבינות רוח: ביצועי הספק של טורבינות רוח לייצור חשמל באמצעות מדידות רוח המבוצעות על ראש הטורבינה.

ת"י 61968 (חלקים 4,3,2,1) – שילוב יישומים במתקנים חשמליים – מנשקי מערכת לניהול הפצה: ארכיטקטורת המנשק והמלצות כלליות; מונחים והגדרות; מנשק לתפעול רשתות; מנשקים לניהול רשומות ונכסים.

למידע נוסף בתחום זה