משרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור תזכיר חוק להרחבת סמכויותיה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מטרת החוק המוצע היא להתאים את ההוראות השונות של חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז- 1997 להרחבת סמכויותיה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והפיכתה לרשות לאומית להסמכת מעבדות וגופי התעדה אחרים. ניתן לשלוח התייחסויות ביחס לטיוטת תזכיר חוק זה עד ליום 28.12.2021

הרשות הינה תאגיד ציבורי אשר הוקם בחוק העיקרי ומכאן שהיא מוסמכת לפעול רק במסגרת הסמכויות שהוקנו לה בסעיף 5 לחוק זה - הסמכה של מעבדות וגופים העוסקים בעבודות מעבדה. במסגרת תהליך ההסמכה בוחנת הרשות את היכולת והכשירות המקצועית של מעבדות לבצע בדיקות. בחינה זו הינה מהותית במערכת שבה קיימים רשויות ומשרדי ממשלה רבים אשר מעניקים מעמד משפטי לבדיקות באמצעות הכרה חוקית במעבדות המבצעות אותן. בנוסף, הרשות משמשת נציגתה הבלעדית של המדינה לצורך הכרה ברשויות הסמכה של מעבדות במדינות אחרות. הרשות חתומה על הסכם הכרה הדדי עם כ-104 גופי הסמכה ב-100 מדינות העולם המתועש. הכרה זו מאפשרת למוצרים ישראלים להתגבר על חסמי יבוא מאחר שתעודות הבדיקה שניתנו להם על ידי מעבדות שהוסמכו על ידי הרשות מקובלות במדינות אחרות מכוח הסכמי הכרה הדדיים עם הרשות.

 

כיום רשויות רבות בוחרות לדרוש ממעבדות פרטיות בהן הן מכירות לעבור הסמכה של הרשות, מתוך ההכרה כי ההסמכה מבטיחה מקצועיות ושירות טוב ובהכרח מגדילה את אמינות תוצאות הבדיקה. פעילותה של הרשות בתחום המעבדות הוכיחה מעל לכל ספק עד כמה נחוצים כללי בדיקה אחידים לבחינת כשירות מקצועית ומיומנות של גופי בדיקה ומה חשיבותו של ריכוז משאבי הבדיקה והפיקוח בגוף מקצועי אחד אשר יהיה נציג המדינה ותחת פיקוחה.

 

לפיכך, מוצע להרחיב את סמכויות הרשות לתחומים נוספים בהם יכולה הרשות לסייע למאסדרים שבחרו בכך, לבחון את כישוריהם המקצועיים של גופים שפועלים בתחום המוסדר על פי דין, על פי רישיון או אישור מאת אותם מאסדרים. הרחבה כאמור תאפשר לא רק חסכון במשאבים הממשלתיים העוסקים בפיקוח אלא גם תקנה לממשלה כלי סיוע מקצועי חיוני שעשוי להביא לעלייה ברמת המקצועיות והאיכות במשק והקניית בטחון לציבור הצרכנים בכל הנוגע לבטיחותם של מוצרים ומקצועיותם של הגופים המוסמכים. כל אלה הכרחיים בעידן של משק תחרותי שצריך להתאים גם להתפתחות הבינלאומית. תרומתה של ההסמכה לפעילות הכלכלית ולפעילות העסקית למשק המדינה היא ביצירת הקשר בין חדשנות לבין פרודוקטיביות עם מדדים הבלתי ניתנים לכימות ישיר כגון: יתרונות בסחר בינלאומי, יתרונות בבריאות, בבטיחות ובשלום הציבור.

 

עוד מוצע להפוך את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לרשות לאומית להסמכה, אשר תהא מופקדת לא רק על הסמכת מעבדות אלא גם על הסמכת גופי בחינה וגופי התעדה. באופן זה תורחב סמכותה של הרשות הלאומית להסמיך גופי בחינה שהינם תאגידים העוסקים בבדיקה אודות מידת התקיימותם של תנאים במוצר, תהליך או שירות המבוצעת על בסיס תהליך או שירות המבוצעת על דעת רשות הלאומית להסמיך גופי בחינה שהינם תאגידים העוסקים בבדיקה אודות מידת התקיימותם של תנאים במוצר,שיקול דעת מקצועי בתחום הטכנולוגי או הבטיחותי וכן להרחיב את סמכותה של הרשות להסמיך גופי התעדה למערכות ניהול או גופים מתעידים של כוח אדם בין שהם גופי עזר הבודקים את תנאי התקיימות תנאים למתן רישיון או אישור על פי דין ובין שלאו, לפי העניין.

 

  • לעיון בטיוטת תזכיר החוק המלא- לחצו כאן
  • לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם לשכת המסחר, חברי לשכה מוזמנים להעביר התייחסות / הערות לתזכיר חוק זה אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה עד ליום 21.12.2021 במייל meravk@chamber.org.il 
  • לחילופין, ניתן להעביר התייחסות ישירות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 28.12.2021 בקישור הבא
למידע נוסף בתחום זה