עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- חודש דצמבר 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9765 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2021 הכריזו על ביטול רשמיות ת"י 90 חלק 1 כמפורט להלן:

 • רשמיות ת"י 90 חלק 1 - בנזין לרכב מנועי: בנזין המכיל עופרת, מספטמבר 1995 , לרבות גיליון תיקון מספר 1 מינואר 1999 , גיליון תיקון מספר 2 מאוקטובר 1999 , גיליון תיקון מספר 3 ממאי 2000 , גיליון תיקון מספר 4, מפברואר 2001 , וגיליון תיקון מספר 5 ממרס 2003 - בטלה.

בפרסום 9765 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2021 הכריזו על התקן הבא כרשמי:

 • ת"י 1003 חלק 3.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים, מיוני 2013 , לרבות גיליון תיקון מספר 1, ממרס 2019, הוא תקן רשמי.

בפרסום 9765 בילקוט הפרסומים מיום 30.11.2021 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

 • במקום ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM , ממאי 22018 , יבוא: "ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM , מנובמבר 2021 ".
 • במקום ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת־מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־ 50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־ 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 , בעל רשמיות חלקית, ובמקום ת"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת־מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־ 100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־ 36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 , בעל רשמיות חלקית (להלן - התקנים המוחלפים), יבוא: "ת"י 50588 חלק 1 - שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ בעבור ציוד במתח שאינו גדול מ־ 36 ק"ו: דרישות כלליות, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו".

בפרסום 9773 בילקוט הפרסומים מיום 2.12.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 62552 - מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה, מספטמבר 2014 , יבואו:
  "ת"י 62552 חלק 1 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו;
  ת"י 62552 חלק 2 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו;
  ת"י 62552 חלק 3 - מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגייה ונפח, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו."

בפרסום 10048 בילקוט הפרסומים מיום 9.12.2022 הכריזו על קביעת התקנים (הלא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 1134 חלק 1 - גז פחמימני מעובה )גפ"ם(: גפ"ם למטרות כלליות, למעט גפ"ם לתחבורה - דרישות כימיות ופיזיקליות, מנובמבר 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2001 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2002 , מדצמבר 2004 , ומדצמבר 2009 ;
 • ת"י 2631 חלק 1 - רטט וזעזוע מכניים - הערכת החשיפה של אדם לרטט כל–גופי: דרישות כלליות, מנובמבר 2021 + חלק 5 - רטט וזעזוע מכניים - הערכת החשיפה של אדם לרטט כל–גופי: שיטה להערכת רטט הכולל זעזועים מרובים, מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 3166 - קודים לייצוג שמות של מדינות )לרבות ישויות(, מנובמבר 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ומגיליון התיקון מאוקטובר 2020 ;
 • ת"י 5349 חלק 1 - רטט מכני - מדידה והערכה של חשיפה של אדם לרטט יד-זרוע: דרישות כלליות, מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 6551 - מערכות חיפוי וריצוף באריחי קרמיקה או/וגם בלוחות פסיפס הכוללות מערכת איטום, המיועדות לקירות ולרצפות בבריכות שחייה, מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 6580 - ניטור תהליכי התקשרות והתחזקות של בטון על בסיס מדידות התנגדות חשמלית, מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 9241 חלק 1.10 - ארגונומיה של אינטראקצייה בין אדם ומערכת: עקרונות אינטראקציה, מנובמבר 2021 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2013 ;
 • ת"י 14024 - תיווי והצהרות סביבתיים - תיווי סביבתי מטיפוס I – עקרונות ותהליכים, מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 14044 - ניהול סביבתי - הערכת מחזור חיים - דרישות וקווים מנחים, מנובמבר 2021 ;
 • ת"י 14067 - גזי חממה - מדרך פחמני ("טביעת רגל פחמנית") של מוצרים - דרישות וקווים מנחים לכימות, מנובמבר ;2021
 • ת"י 60076 חלק 11 - שנאי הספק: שנאים מטיפוס יבש, מנובמבר 2021.

בפרסום 10048 בילקוט הפרסומים מיום 9.12.2022 הכריזו על שינויים בתקנים (הלא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 1490 חלק 4 - מחיצות גבס וחיפויי גבס: פרופילים לא– נושאים העשויים פח פלדה, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2021 למהדורה מאוגוסט 2016 ;
 • ת"י 5202 - דלק לרכב מנועי - גפ"ם )גז פחמימני מעובה( - דרישות ושיטות בדיקה, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2021 למהדורה מדצמבר 2019 ;
 • ת"י 14040 - ניהול סביבתי - הערכת מחזור חיים - עקרונות ומסגרת, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2021 למהדורה מאפריל 2010 ;
 • ת"י 16942 - דלקים - זיהוי תאימות של רכבים - ביטוי גרפי עבור מידע לצרכן, גיליון תיקון מס' 1, מנובמבר 2021 למהדורה מדצמבר 2019 .

 

2. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

 • ת"י 4046-1 (חלקים 1,2,4): מדי מים למי שתייה.
 • ת"י 5327- לוחיות זיהוי לכלי רכב.

למידע נוסף בנושא מסמכי הנת"מ פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות מטה.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 10218 חלק 1- רובוטים ומכשירים רובוטיים-דרישות בטיחות.
 • ת"י 10218 חלק 2- רובוטים והתקנים רובוטיים – דרישות בטיחות לרובוטים תעשייתיים: מערכות רובוטים ושילוב של רובוטים.
 • ת"י 4013 חלק 18- התקני מגן נשימתיים: מסכות סינון לחצי הפנים להגנה מפני חלקיקים – דרישות, בדיקות, סינון.
 • ת"י 60034 חלק 30.1 : מכונות חשמליות מסתובבות: רמות נצילות מכונות השראה.
 • ת"י 61439 חלק 1.0 : לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות.
 • ת"י 61439 חלק 2.0 : לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק.
 • ת"י 60898 חלק 1.0 : אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים.
 • ת"י 1258 חלק 2- ביגוד מגן: דרישות לביגוד מגן כשקיים סיכון של היתפסות בחלקים נעים.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

4. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

*קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 1295 – פירות מיובשים או פירות מיובשים למחצה: כללי, מדצמבר 2000 (התקן בעל רשמיות חלקית),
ת"י 1075 – פירות מיובשים: צימוקים, מאפריל 1980, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 1986 וג"ת מס' 2 ממרץ 1989 (התקן בעל רשמיות חלקית),
ת"י 1312 – פירות מיובשים: תאנים, מנובמבר 1987 (התקן בעל רשמיות חלקית),
ות"י 1130 – פירות מיובשים: שזיפים, מיולי 1981, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 1986 וג"ת מס' 2 ממרץ 1989 (התקן בעל רשמיות חלקית);

במקומם יבוא: ת"י 1295 – פירות מיובשים או מיובשים-למחצה ופירות ממוימים, מאוגוסט 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ביחס לכך ולשליחת ההערות עד ה-31.12.2021 היכנסו לקישור הבא

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 358 – מי סודה, ממרס 1986 (התקן בעל רשמיות חלקית), ות"י 1501 חלק 2 – מי שתייה מבוקבקים או ארוזים: מי שתייה (שאינם מים מינרליים טבעיים), ממרס 2015 (תקן וולנטרי);

במקומם יבוא: ת"י 1501 חלק 2 – מי שתייה מבוקבקים או ארוזים: מי שתייה (שאינם מים מינרליים טבעיים), לרבות מי סודה, מיולי 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

 • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים לחצו כאן, ולצפייה במכתב הממונה על התקינה ביחס לכך ולשליחת הערות עד ה-6.1.2022 היכנסו לקישור הבא

*פנייה חוזרת בעניין החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

בהמשך לפניית מינהל תקינה מתאריך 21/07/2021 שבנושא ובהתאם לעמדת שר הבריאות, מוציא כעת מינהל תקינה שבמשרד הכלכלה התייעצות חוזרת:

ת"י 216 – שמני מאכל צמחיים, מאוקטובר 1994, לרבות ג"ת מס' 1, מדצמבר 2000 (התקן בעל רשמיות חלקית);
ות"י 228 – שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, לרבות ג"ת מס' 1, מינואר 2004;

במקומם יבוא: ת"י 216 – שמנים צמחיים, מיוני 2021, כאשר התקן המוצע יהיה רשמי במלאו, והנספח לתקן (APPENDIX – OTHER QUALITY AND COMPOSITION FACTORS) לא יהיה רשמי, למעט דרישה לרמת פרוקסיד (PEROXIDE VALUE) בסעיף 1 – QUALITY CHARACTERISTICS, אשר תהיה רשמית.

 • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים לחצו כאן, ולצפייה במכתב הממונה על התקינה ביחס לכך ולשליחת הערות עד ה-9.1.2022 היכנסו לקישור הבא

 

5. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • ת"י 1134 חלק 01- גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כללי.
 • ת"י 6551- מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי- בריכות שחייה.
 • ת"י 2631 חלק 05- רטט וזעזוע מכניים - הערכת החשיפה של אדם לרטט כל-גופי: שיטה להערכת רטט הכולל זעזועים מרובים.
 • גליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 1490 חלק 04- מחיצות גבס וחיפויי גבס: פרופילים לא נושאים העשויים פח פלדה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה