עדכון ביחס להחלטת הממשלה על רפורמה בתקינה

בתאריך 2.8.2021 אישרה הממשלה שורה ארוכה של רפורמות ובכלל זה תכנית רוחבית לפתיחת המשק ליבוא והפחתת יוקר המחיה.

קישור לנוסח הרפורמה כפי שעלה לאישור הממשלה (רק הפרק הרלוונטי)- לחצו כאן

מדובר בתכנית רחבה ביותר שצפויה לחול על מגוון רחב מאד של מוצרים ובין היתר: מזון, תמרוקים, צעצועים, מוצרי תינוקות, מוצרי אינסטלציה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ציוד תקשורת, ועוד.

להלן סקירה כללית לגבי נקודות מרכזיות ברפורמה שאושרה הרלוונטיות למוצרים שחל עליהם תקן רשמי (שימו לב- אין בסקירה זו התייחסות לחלקים ברפורמה המתייחסים למזון, לתמרוקים, לדרישות יעילות אנרגטית ולמוצרים הנדרשים באישורי תקשורת).

חשוב להבהיר שמדובר בשלב הזה רק בהחלטת ממשלה ויש לרפורמה עוד דרך לעבור עד שתאושר בכנסת ותפורסם ברשומות.

 

התכנית רחבה ומורכבת, להלן התייחסות לנושאים מרכזיים הכלולים בה:

 

1. דרישות מהותיות – במה המוצר צריך לעמוד?

הוחלט לייצר מסלול אירופאי, במסגרתו ניתן יהיה לייבא מוצרים שעומדים בתקינה אירופאית, גם אם הם אינם עומדים בדרישות תקינה רשמית מקומית, ולמעט סימון בעברית וחריגים נוספים בהתייחס לתקנים המאמצים תקינה זרה, שיקבעו על ידי הממונה על התקינה ויוכנסו לתזכיר חוק שיסדיר את הרפורמה. ביחס למוצרים שחל עליהם תקן רשמי שאינו מאמץ תקינה זרה, בשלב זה לא יהיה ניתן לייבא אותם בהתאם למסלול האירופאי.

2. שיטת האכיפה – באיזה אופן בודקים עמידה בדרישות?

ההחלטה מציעה שני מסלולי יבוא בנוסף על מסלול היבוא הקיים כיום, שנסמכים על הצהרות יבואנים לצד אכיפה מוגברת מבוססת ניהול סיכונים וחובות יבואנים נוספות (כמפורט בסעיף 3 להלן).

מסלולים אלו אמורים להיכנס לתוקף ב- 1.6.2022 אלא אם הדבר ידחה ב- 9 חודשים על ידי שרת הכלכלה במידה ולא הושלמה ההערכות ליישום.

א. יבוא על בסיס עמידה ברגולציה האירופאית

מעבר לאמור בסעיף 1 לעיל ביחס לדרישות המהותיות במסלול האירופאי, המסלול כולל גם שינוי מהותי בשיטת האכיפה.

ניתן יהיה לייבא מוצר במסלול זה בהתקיים:

 • היבואן רשום במרשם היבואנים.
 • היבואן הגיש הצהרה עם התחייבות שהמוצרים במשלוח זהים למוצר אליו מתייחסים המסמכים המצורפים להצהרה.
 • תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת על ידי גוף החבר בארגון ILAC, לפיה המוצר עומד בתקנים האירופאים החלים עליו.
 • מסמך לפיו המוצר משווק במדינה אחת לפחות ממדינות האיחוד האירופאי. אחד מאלו: חשבונית מכירה לקמעונאי אירופאי או מקמעונאי אירופאי, תעודת משלוח לקמעונאי אירופאי, אישור סחר חופשי, מסמך אחר שהממונה על התקינה יגדיר.
 • קיום חובות היבואן כמפורט בסעיף 3 להלן.

ב. יבוא על בסיס התאמה למוצר המשווק כבר בישראל (יבוא מקביל)

על שרת הכלכלה להתקין תקנות שיאפשרו יבוא לישראל של מוצר שכבר משווק בישראל (המוצר המקורי) על ידי יבואן אחר. התקנות לא יכללו דרישה לקשר ישיר בין היבואן לבין היצרן כתנאי ליבוא.

תנאי המסלול:

 • היבואן נרשם במרשם היבואנים.
 • קיים מוצר ייחוס שמשווק בישראל.
 • שם המותג ושם המוצר זהים.
 • לפי התווית רכיבי המוצר זהים – גם בשמות וגם בסדר הופעתם בתווית.
 • אם המוצר המקורי יוצר במדינה באיחוד האירופאי, המוצר מיבוא מקביל צריך גם הוא להיות מיוצר במדינה באיחוד האירופאי (גם אם אחרת).
 • אם המוצר המקורי יוצר במדינה מחוץ לאירופה המוצר מיבוא מקביל חייב להיות מיוצר באותה המדינה ובאותו אתר ייצור.
 • יבואן צריך להצהיר על עמידה בדרישות שפורטו.
 • נדרש לצרף להצהרה מסמך יצרן עם מפרט שמציג התאמה למוצר המקורי או בדיקת מעבדה מוסמכת על ידי גוף החבר בארגון ILAC המוכיחה התאמה למוצר המקורי להנחת דעתה של המעבדה.
 • קיום חובות היבואן כמפורט בסעיף 3 להלן.

3. חובות יבואנים במסלולי ההצהרה

נוסף על החובות הקיימות כיום לפי חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא, ההחלטה כוללת שורה של דרישות מפורשות מיבואנים במסלולי ההצהרה:

 • היבואן מחזיק תיק מוצר לגבי כל משלוח לתקופה של 7 שנים.

 • יש לו תיעוד למי הוא מכר.
 • אחראי שהמוצר עומד בדרישות סימון.
 • יש לו תיעוד מקוון של כלל הפניות לגבי ליקויים ו/או סכנות מהמוצר – שמירה ל- 7 שנים.
 • יקיים מעקב לגבי החזרה יזומה של המוצר בחו"ל.
 • חובת הודעה לממונה על התקינה בכל חשש לליקוי במוצר או סכנה לציבור ממנו ונקיטת צעדים למניעת השיווק וההפצה לרבות החזרה משיווק ומהשוק.

 4. עדכון צו קבוצות היבוא

הממשלה מנחה את שר הכלכלה לתקן את צו קבוצות היבוא, כך שעד ה- 1.6.2022 (עם אופציה לדחייה ב-9 חודשים) כלל התקנים ישויכו לקבוצת יבוא 3 למעט ציוד הרמה הידראולי, ציוד לחץ ואביזרים ומכשירים המשמשים במערכת גז פחמימני מעובה (גז בישול) ומוצר שחל עליו תקן רשמי בו נמצא ליקוי רחב היקף שישויכו לקבוצה 1.

ניתנה סמכות לשרה להכניס תקנים אחרים לקבוצת יבוא 2 לאחר קבלת המלצות מצוות בין-משרדי שמוקם לצורך כך.

הצו יפורסם להערות הציבור ב- 1.1.2022.

5. החרגות ממסלולי ההצהרות

 • מוצרים שמסלולי ההצהרה החדשים לא יחולו עליהם, כפי שיקבע הממונה על התקינה בתזכיר החוק שיסדיר את הרפורמה.
 • אביזרים ומכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה (גז בישול)- פירוט בסעיף 1(א)(3)(א)(12).
 • מוצרים העולה מהם חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו כמו כלי ירייה וחלקיהם, זיקוקי דינור, חומר נפץ, אמצעי בטיחות אש וציוד כיבוי- פירוט בסעיף 1(א)(3)(א)(13).

 6. הגברת האכיפה ופיקוח בשווקים בהתבסס על ניהול סיכונים

6.1 לטובת הגברת האכיפה יוקם צוות בין-משרדי שאמור לגבש המלצות בתוך 180 יום לרפורמה במערך האכיפה לרבות סמכויות ענישה וייתכן אף להקמת מערך אכיפה ממשלתי אחד מרוכז.

6.2 שיתוף פעולה עם הפרופיילינג האיכותי של המכס לשיפור יכולות האכיפה בשווקים.

6.3 הממונה על התקינה יגביר את מסלולי הפיקוח והאכיפה שבסמכותו תוך הסתייעות במעבדות בדיקה.

6.4 שימוש בסמכויות שניתנו לממונה להטיל התראות מנהליות, עיצומים כספיים ואכיפה פלילית כלפי הפרות.

7. ביטוח חבות מוצר

יוקם צוות שיגבש המלצות בנושא קידום שוק ביטוח טובין מיובאים לישראל שיגיש המלצות בתוך 120 יום.

8. מנגנון פיקוח שיכלול הסתייעות במעבדות בדיקה

הוחלט לתקן את חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא באופן שיסדיר מנגנון פיקוח שיכלול הסתייעות במעבדות בדיקה לתת שירות של אימות הצהרות ובדיקת עמידה בתקן.

9. יצרנים מקומיים

קיים סעיף שמאפשר גם ליצרנים מקומיים לעשות שימוש במסלול האירופאי.

10. בחינת מעבר לשינוי מבני מתקנים לתקנות רוחביות

צוות בראשות מנכ"ל משרד הכלכלה יבחן אפשרות למעבר כללי למבנה רגולציה דומה לזה הנהוג באירופה המבוסס בעיקר על הצהרות, דירקטיבות רוחביות כחלופה לתקני מוצר, לצד אכיפה מוגברת. אם הדבר יושלם, ניתן יהיה לבטל את דרישות העמידה בתקן רשמי בצורה גורפת.

11. מיפוי תקינה רשמית מקורית (שאינה מאמצת תקינה זרה)

הממונה על התקינה ימפה בתוך שנה את התקינה הרשמית המקורית ויבחן חלופות בתקינה או רגולציה זרה כחלופה לתקן המקורי ויעביר זאת למכון להמשך טיפול.

12. קיצור תהליכי אכרזת רשמיות

יקבעו לוחות זמנים קצובים לכל שלב היוועצות כדי לקצר את התהליך כיום הינו ארוך ביותר ומגביל באפשרות לייבא מוצר שעומד בתקינה בינ"ל עדכנית (יצוין שגם המסלול האירופאי מייצר מענה בהקשר זה).

13. פטור מחובת עמידה בתקן רשמי ביבוא לשם יצוא וביצוא

על שרת הכלכלה לאפשר יצוא ויבוא לשם יצוא בלי החובה לעמוד בדרישות תקן רשמי.

 

הסתייגות: זו סקירה כללית בהתייחס לנוסח שעלה להחלטת הממשלה. זו אינה סקירה מלאה ובוודאי לא מחייבת, אלא רק נועדה לשקף תמונת מצב ולסייע לכם להבין את הכיוון של הרפורמה הזו. המסמכים המחייבים הם אלו שיאושרו בכנסת ויפורסמו ברשומות.

למידע נוסף בתחום זה