חוות דעת מטעם מינהל התכנון: המועד הקובע לעניין תחולת תקנים ותקנות בהליך רישוי בניה

בתקנות התכנון והבניה ובפרט בתקנות תכן הבניה, ישנן הפניות רבות לתקנים ישראליים (לאו דווקא תקנים רשמיים). לצד זאת, בתוספת לצו המכר דירות, מופיע משפט כללי הדורש עמידה בתקנים ישראליים, לצורך קבלת טופס 4. 

 

בתקנות התכן ההפניה היא לנוסח התקן המתעדכן מעת לעת ולא לנוסח התקן בעת התקנת התקנה (אלא במקרים נדירים). מאחר שבתקנים בדרך כלל אין הוראת תחולה או הוראת מעבר המתייחסת להליך רישוי הבניה והתקן חל החל ממועד פרסומו או בתוך תקופה כלשהי מיום פרסומו, עולה השאלה מהו המועד הקובע לתחולת התקנים השונים לגבי בקשה להיתר, שהוגשה במועד מסוים, כאשר במהלך הטיפול בבקשה ובמהלך ביצוע הבניה פורסמו גיליונות תיקון לתקנים או פורסמו תקנים חדשים.

 

למענה על השאלה זו, ראו מסמך חוות דעת מפי אדר' יאשי סער'- מנהל אגף בכיר רישוי תקנות ומכונים במינהל התכנון לעניין המועד הקובע לעניין תחולת תקנים ותקנות בהליך רישוי בנייה.

לעיון במסמך המלא- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה