עדכוני תקינה - 12.7.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 8656 בילקוט הפרסומים מיום 15.7.2020 הכריזו על החלפה של התקן הרשמי הבא:

במקום ת"י 356 - סוכר, מפברואר 2009, שהוא תקן רשמי, ובמקום ת"י 443 - סירופ גלוקוז, מספטמבר 2002, שהוא אינו תקן רשמי (התקנים המוחלפים), יבוא:
"ת"י 7212 - סוכרים, מיולי 2020 אשר יהיה רשמי במלואו למעט סעיף ANNEX".

רשמיות ת"י 7212 תכנס לתוקף ב-15.9.2020, כאשר בתקופה שבין ה-15.9.2020 ועד 1.1.2023, יחולו הוראות אלה:
1. התקנים המוחלפים (ת"י 356 ות"י 443) ימשיכו לחול, לצד התקן שלפי אכרזה זו (ת"י 7212 החדש);
2. עוסק לא יבחר לפעול לפי דרישות התקן שלפי אכרזה זו בתקופה האמורה, אלא אם כן הוא בחר, בהתאם לסעיף 4(א) לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, התשע"ה 2014, לפעול גם לפי הוראות הסימון הקבועות בתקן האמור.

בפרסום 8982 בילקוט הפרסומים מיום 15.7.2020 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 1501 חלק 1 - מי שתייה מבוקבקים או ארוזים: מים מינרליים טבעיים, מיוני 2020 בא במקום המהדורה ממרס 2015
ת"י 5281 חלק 0 - בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות
מיוני 2020 בא במקום המהדורה ממאי 2016 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2018 , מדצמבר 2019
ת"י 5281 חלק 3.4 - בנייה בת–קיימה )בנייה ירוקה(: עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר,
מיוני 2020 
ת"י 14971 - התקנים רפואיים - יישום ניהול סיכונים להתקנים רפואיים,
מיוני 2020 בא במקום המהדורה מאפריל 2009 
ת"י 16781 - מוצרי טקסטיל לטיפול בילדים - שקי שינה לשימוש במיטת תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה,
מיוני 2020 
ת"י 17022 - מוצרים לטיפול בילדים - עזרים לרחצה - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה,
מיוני 2020
ת"י 17072 - מוצרים לטיפול בילדים - אמבטים, מעמדים ועזרים לרחצה שאינם עומדים בפני עצמם - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה,
מיוני 2020 

ת"י 41001 - ניהול מיתקנים - מערכות ניהול - דרישות והנחיות לשימוש, מיוני 2020
ת"י 41011 - ניהול מיתקנים - מונחים והגדרות, מיוני 2020
ת"י 41012 - ניהול מיתקנים - הנחיות למיקור אסטרטגי ולפיתוח של הסכמים, מיוני 2020
ת"י 41013 - ניהול מיתקנים - חלות, מושגי מפתח ותועלות, מיוני 2020
ת"י 63191 - ניהול איכות החשמל בצד הלקוח, מיוני 2020

בפרסום 8985 בילקוט הפרסומים מיום 16.7.2020 הכריזו על ביטול התקנים הבאים:

ת"י 185 - מצתים למנועי שרפה פנימית, מיולי 1984 
ת"י 395 - חלקי חילוף למכוניות: שסתומי כניסה ושסתומי פליטה למנועים
, ממאי 1970
ת"י 569 - חישוקי אופניים: מידות,
מיוני 1965 
ת"י 610 - חישוקי אופניים: דרישות טיב,
ממאי 1966 
ת"י 611 - סלילי הצתה למנועים בשריפה פנימית,
ממאי 1966
ת"י 652 - מהבהבים לכלי רכב ממונעים,
ממאי 1967 
ת"י 854 - חלפים חשמליים לכלי רכב ממונעים: עממור המופעל ברגל,
מיוני 1973
ת"י 855 - חלפים חשמליים לכלי רכב ממונעים: ממסר התנעה,
מיוני 1973

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 24002- מערכת ניהול חירום בארגונים ממשלתיים – דרישות והנחיות ליישום.
  • ת"י 1205 חלק 3- מתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן.
  • ת"י 5518- משטחים לשטחי ספורט- חלקים: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17 ו- 18.
  • ת"י 15200- אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי (PAPA) במתקני תברואה –הוראות ודרישות התקנה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים) (הוראת שעה) (מס' 3), התש"ף- 2020

ביום 14.07.2020, פורסמה באתר החקיקה הממשלתי צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס' 3) (תיקון) התש"ף 2020 בעניין התקן 407 "בירה" (תיקון לצו התקנים בעניין התקן 407 שפורסם בקובץ התקנות מס' 8654 - ראו קישור מטה). התיקון בצו מתייחס להרחבה עד ל-30.9.2020 של תקופת שיווק מלאי מיכלי בירה מעל 2 ליטר שהצטבר בגלל צמצום משמעותי בשימוש בעקבות משבר הקורונה.
הפטור מותנה בקביעת העמידות המינימלית (תוקף חיי המוצר) על ידי היצרן וסימונו בהתאם לתקן ישראלי 1145 "סימון מזון ארוז מראש" בנוסף לתאריך העמידות המינימלית שסומן לפי ת"י 407.

יובהר כי לצורך קבלת הפטור כאמור בצו, תוקף חיי המוצר של הבירה, אשר הצו חל עליו, יקבע על ידיי יצרן הבירה ולא כפי הנקוב בתקן 407 כיום, והתאריך שנקבע יסומן על המוצר.

קישור לצו המלא

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה