פורסם להערות הציבור: טיוטת נספח ש' לת"י 994 חלק 1 החל על מזגני אויר

בהתאם להוראת סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי, ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן (המפורטות בנספחי ה-ש').

מוזמנים לעיין בטיוטת נספח ה-ש' לת"י 994 חלק 1, החל על מזגני אויר בקישור הבא.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר עד ה-6.5.2020 לידי יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה