עדכוני תקינה - אפריל 2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8451 בילקוט הפרסומים הכריזו על הארכת תקופות מעבר / כניסת הרשמיות לתוקף כמפורט להלן:

באכרזה בדבר החלפת תקן רשמי לפי החוק שפורסמה, הנוגעת לת"י 60601 חלק 2.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה, מיולי 2018, בקטע החל במילים "תחילתה של אכרזה זו" ועד סופה, במקום "1 ביולי 2020" יבוא "1 בספטמבר 2020".

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 1), התש"ף- 2019, לעניין תקנים אלה: ת"י 13209 חלק 1 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת, מפברואר 2016 ; ת"י 13209 חלק 2 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים, מפברואר 2016 ות"י 13209 חלק 3 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות, מפברואר 2016, במקום "90 ימים מיום פרסומה" יבוא "ביום 1 בספטמבר 2020".

שימו לב כי שינויים אלו נעשו לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא.

כלומר, תקופת המעבר של ת"י 60601 חלק 2.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ושל אבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה תוארך עד ה-1.9.2020 במקום עד ה-1.7.2020, ואכרזת הרשמיות של התקן ת"י 13209 חלקים 1+2+3 תכנס לתוקף ב-1.9.2020, במקום ב-5.4.2020.

בפרסום 8464 בילקוט הפרסומים הכריזו על הארכת תקופות מעבר כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 74), התשע"ט- 2019, לעניין ת"י 61084 חלק 1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל: דרישות כלליות, מאוגוסט 2019 ות"י 61084 חלק 2.1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל: דרישות מיוחדות - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים בעבור מיתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות, מאוגוסט 2019, בסעיף 4, במקום "תום 6 חודשים מיום התחילה" יבוא "1 בספטמבר 2020".

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 28), התשע"ט- 2019, לעניין תקנים אלה: ת"י 938 חלק 2.1 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות, מפברואר 2019, ת"י 938 חלק 2.2 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה, מפברואר 2019 , ת"י 938 חלק 2.3 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית משוכה, מפברואר 2019 , ות"י 938 חלק 2.4 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות, מפברואר 2019, בסעיף 3, במקום "תום 12 חודשים מיום התחילה" יבוא "1 בספטמבר 2020".

שימו לב כי שינויים אלו נעשו לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא.

כלומר, הן ת"י 61084 חלקים 1 + 2.1 החדשים מאוגוסט 2019 והן ת"י 1381 חלקים 1+ 2.1 הישנים מאוגוסט 2000 (שת"י 61084 החליפו אותו) יהיו בתוקף עד ה-1.9.2020 במקום עד ה-4.5.2020, ות"י 938 חלקים 2.1-2.4 החדשים מפברואר 2019 יהיו בתוקף לצד ת"י 938 חלק 2 ממאי 1995- לרבות ג"ת 1 מאפריל 1999 וג"ת 2 מפברואר 2006 הישנים עד ה-1.9.2020, במקום עד ה-4.5.2020.

בפרסום 8483 בילקוט הפרסומים הכריזו על הארכת תקופות מעבר כמפורט להלן:

באכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 18), התשע"ט- 2019, לעניין ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מינואר 2019, בסעיף 3, במקום "ובמשך שנה" יבוא "ועד 1 בספטמבר 2020".

שימו לב כי שינויים אלו נעשו לאור משבר הקורונה, במסגרתו הודיע שר הכלכלה כי בכוונתו להאריך תקופת מעבר, לקבוע תקופת מעבר או לדחות את מועד כניסתם לתוקף של אכרזות רשמיות תקנים מסוימים עד ל-1.9.2020 כמפורט בקישור הבא.

כלומר, הן תקן ת"י 1613 החדש מינואר 2019 והן ת"י 1613 הישן מפברואר 2015 יהיו בתוקף עד ה-1.9.2020 (במקום עד ה-28.4.2020).

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 (התקן בעל רשמיות חלקית) ות"י 50541 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013 (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומם יבוא:
ת"י 50588 חלק 1 - שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-5.5.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 751 – צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993 (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבואו:
ת"י 751 חלק 1 – צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים, מנובמבר 2019; ות"י 751 חלק 2 – צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים, ממרס 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) ביחס לת"י 751 חלק 1 היכנסו לקישור הבא, לטבלת השינויים הלאומיים (ND) ביחס לת"י 751 חלק 2 היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-1.5.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1291- רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת, מיוני 2003 (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא:
ת"י 1291- רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת, מנובמבר 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-7.5.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 60968- נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות, מדצמבר 2002, לרבות גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2012 (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא: ת"י 60968- נורות פלואורניות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים- דרישות בטיחות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-16.5.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

אכרזת רשמיות על התקן כלהלן:

ת"י 12790 – מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם – עריסות- מושב ("טרמפולינות" לתינוקות), מיולי 2019 +קביעת תקופת התארגנות בת 3 חודשים (דהיינו, האכרזה תכנס לתוקף 90 ימים מיום פרסומה ברשומות).

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-21.5.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 6420- מערכת התרעה אלקטרונית להידרנטים לכיבוי אש.

ת"י 6101 חלק 3- מכלים וכלים עשויים פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. פורסם להערות הציבור עד ה-6.5.2020: טיוטת נספח ש' לת"י 994 חלק 1 החל על מזגני אויר- פרטים נוספים כולל הטיוטה בקישור הבא

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה