פורסם להערות הציבור: טיוטת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התש"ף–2020- בנושא פטור מדרישה להגבלת תכולת עופרת בברזי רחצה- התפטרות ממלאי קיים

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום את טיוטת צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים), התש"ף–2020 להערות הציבור עד ליום 29.03.20. 

מטרת הטיוטה הינה מתן פטור מהדרישה לתכולה מרבית של עופרת במוצרים מתכתיים הבאים במגע עם מי שתייה, בת"י 1317 וכן בת"י 1347 עבור ברזים לכיורי רחצה, המסומנים בהתאם שאינם מיועדים למי שתייה.

על פי הטיוטה הפטור יינתן לצורך התפטרות מהמלאים של הברזים לכיורי הרחצה בתקופה מיום 1 ביולי 2020 עד יום 1 במרס 2021.

 

קישור לטיוטה המלאה

*** יצויין כי בטיוטת הצו, מופיעה דרישה לסמן ע"ג האריזה כי הברז אינו מיועד למי שתייה, אולם הערה זו מופיעה בטעות, ומשרד הכלכלה צפוי לפרסם בקרוב מסמך מעודכן בו לא מופיעה דרישה זו.

 

להלן דברי ההסבר:

ביום י"ח בכסלו התשע"ז (18 בדצמבר 2016) פורסמה ברשומות הודעה על החלפת התקן 5452 "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה". בתקן המעודכן נקבעה בין היתר דרישה לתכולה מרבית של עופרת במוצרים מתכתיים ובמוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מי שתייה.

לצורך התארגנות של כל בעלי העניין, נקבע מועד הכניסה לתוקף של הדרישה הנ"ל: י"ד אדר התשע"ח (1 במרס 2018) עבור מוצרי פלסטיק וכ"ד אדר א' התשע"ט (1 במרס 2019) עבור מוצרי מתכת. לקראת המועד כאמור, לבקשת היבואנים והיצרנים, הוארכה תקופת ההתארגנות עבור מוצרים מתכתיים בשנה נוספת ומועד הכניסה לתוקף נקבע לתאריך ה' אדר התש"ף (1 במרס 2020).

בעקבות פניות שהתקבלו מחלק מהיבואנים ובהן בקשה לביטול הדרישה לגבי מוצרים שאינם מיועדים למי שתיה ולהארכת תקופת ההתארגנות לגבי מוצרים המיועדים למי שתיה, הוחלט על ידי הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ובמשרד הכלכלה להמליץ לשר הכלכלה כי על ברזים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים, שהתקנים הרשמיים ת"י 1317, ת"י 1347 חלים עליהם, יחול פטור ממילוי אחר הדרישה לתכולת מרבית של עופרת וזאת עד יום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020). הפטור פורסם בצו מיום א' באדר התש"ף (26 בפברואר 2020).

במסגרת ההתייעצות הציבורית שנערכה בעקבות פרסום טיוטת הפטור הנוכחי, פנו חלק מהיבואנים בבקשה לקבלת ארכה נוספת לכניסת הדרישה לתכולת מרבית של עופרת בברזים לחדרי אמבטיה, וזאת עקב מלאי בכמות גדולה מאוד שנצבר אצלם. לאחר התייעצות הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ובמשרד הכלכלה, הוחלט על המלצה למתן פטור נוסף לצורך שימוש במלאי הנותר של ברזים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים, בתקופה מיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) ועד יום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021).

לכן, הפטור לא יחול על ברזים שיוצרו בישראל או שיובאו לישראל אחרי ה-1 ביולי 2020. כלומר, החל מיום זה, ידרשו היבואנים והיצרנים בישראל לעמוד בדרישת התקן לעניין התכולה המרבית של עופרת.

למידע נוסף בתחום זה