עדכוני תקינה - 13.1.2020

1. פורסם להערות הציבור: פטור ממילוי אחר דרישות התקן הרשמי ת"י 1921 – וסתי לחץ לגפ"מ, מינואר 2019, וזאת לגבי מוצרים העומדים בדרישות ת"י 1921, מספטמבר 1999. הפטור שיינתן יהיה עד 5.5.2020- הגורמים המקצועיים במשרד האנרגיה ובמשרד הכלכלה החליטו לאור המפורט בדברי ההסבר בטיוטת הצו לתת פטור למשך 12 חודשים ממילוי אחר דרישות התקן הרשמי ת"י 1921, ממהדורת התקן העדכנית מינואר 2019, וזאת לגבי מוצרים העומדים בדרישות התקן הרשמי 1921 ממהדורת התקן מספטמבר 1999, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2011 בלבד. הפטור שיינתן יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסומו.

קישור לטיוטת הצו ולדברי ההסבר המלאים

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

שינוי התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-16.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: ת"י 636 – שטיחי טקסטיל, מאפריל 2018 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1, מנובמבר 2019; בנוסף, הממונה ממליץ בפנייתו להכריז רשמיות על הדרישה "השטיח יסומן בסימון ברור ובר קיימה, בשפה העברית לפחות. מותר להוסיף סימון בשפה אחרת, בתנאי שלא יבלוט יותר מהסימון בעברית" בסעיף 2.2-סימון, בת"י 636- שטיחי טקסטיל, מאפריל 2018.

החלפת התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-16.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: ת"י 20 חלק 2.17 – מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו), מספטמבר 1998; במקומו יבוא: ת"י 20 חלק 2.17 – מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת במות, לאולפני טלוויזיה ולאולפני קולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו), מדצמבר 2019.

החלפת התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-27.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: ת"י 370 – ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן, מאוגוסט 2018, (הצעת התקן אשר פורסמה במסגרת התיקון ה-13 לחוק התקנים וטרם פורסמה ברשומות); במקומו יבוא: ת"י 370 – ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן, הצעת התקן מיולי 2019.

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 146 ג"ת 2- אסלות ישיבה מחומר קרמי.

ת"י 579 חלק 5 ג"ת 2- מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מרכזיות בבניינים.

ת"י 579 חלק 6 ג"ת 2- מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מאולצות דירתיות.

ת"י 26 חלק 5.7- בדיקות בטון: בטון קשוי- קביעת ההצטמקות בייבוש.

ת"י 26 חלק 5.8- בדיקות בטון: בטון קשוי- קביעת התנגדות הבטון.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8631 בילקוט הפרסומים הכריזו על התקנים הבאים כרשמיים:

ת"י  6572- שסתומים אוטומטיים למכשירי גז, מדצמבר 2019
ת"י 71253 חלק 1- המחסומים ומאספים למבנים: מחסומי רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 1119מספטמבר 1986 ומגיליונות התיקון מאוקטובר 1991 ומינואר 2018
ת"י 71253 חלק 2- מחסומים ומאספים למבנים: נקזים בגגות ומאספי רצפה בלא מחסום, מדצמבר 2019בא במקום ת"י 1682 מדצמבר 2006 ומגיליון התיקון מיולי 2015
ת"י 71253 חלק 3- מחסומים ומאספים למבנים: מכסי גישה, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 1119 מספטמבר 1986 ומגיליונות התיקון מאוקטובר 1991 ומינואר 2018
ת"י 71253 חלק 4- מחסומים ומאספים למבנים: מחסומים בעלי סוגרים לנוזלים קלים, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 1119 מספטמבר 1986 ומגיליונות התיקון מאוקטובר 1991 ומינואר 2018
ת"י 6226 - משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מנובמבר 2017
ת"י 9810- בטיחות מכונות - מערכת אותות סכנה ואותות מידע קוליים וחזותיים, מדצמבר 2019
ת"י 60034 חלק 2.1- מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות לקביעת הפסדים ונצילות באמצעות בדיקות (למעט מנועים לרכבים חשמליים) מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012
ת"י 60034 חלק 4.1- מכונות חשמל מסתובבות: שיטות לקביעת כמויות חשמליות של מכונה סינכרונית בעלת עירור חשמלי באמצעות בדיקות, מדצמבר 2019
ת"י 60034 חלק 14- מכונות חשמל מסתובבות: תנודות מכניות של מכונות מסוימות בעלות גל שגובהו 56 מ"מ לפחות - מדידה, הערכה וגבולות של חומרת התנודות, מדצמבר 2019

ת"י 60034 חלק 15- מכונות חשמל מסתובבות: רמות עמידה של סלילי סטטור צורתיים במתח מתקף בעבור מכונות מסתובבות בזרם חילופים, מדצמבר 2019
ת"י 60034 חלק 27.1- מכונות חשמל מסתובבות: מדידות של התפרקות חלקית על פני בידוד הסליל בלא חיבור לזינה, מדצמבר 2019
ת"י 5202- דלק לרכב מנועי - גפ"ם (גז פחמימני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2013
ת"י 16942 - דלקים - זיהוי תאימות של רכבים - ביטוי גרפי בעבור מידע לצרכן, מדצמבר 2019
ת"י 5435- מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע - דרישות בטיחות אש, מדצמבר 2019בא במקום המהדורה מינואר 2006 ומגיליון התיקון מאפריל 2010

ת"י 5151- מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מאפריל 2013
ת"י 15042- מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר בעלי מערכת מפוצלת מרובת-יחידות ("multi") בדיקה ודירוג של ביצועים, מדצמבר 2019
ת"י 14825- מזגני אוויר, יחידות לצינון נוזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים חשמליים לחימום ולקירור של חללים - בדיקה ודירוג בתנאים של עומס חלקי וחישוב של ביצועים עונתיים, מדצמבר 2019
ת"י 13253- מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מאפריל 2013
ת"י 543 חלק 1- מערכות ועזרים לאנשים עם מוגבלות - מערכות לרתימת כיסא גלגלים ולריסון היושב בו: דרישות שיטות בדיקה לכל המערכות, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2012
ת"י 12015- תאימות אלקטרומגנטית: תקן קבוצתי למעליות, לדרגנועים ולמסועי לכת - פליטה, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 961 חלק 7.1 מאפריל 2009
ת"י 50291 חלק 1- גלאי גז - מכשירים חשמליים לגילוי פחמן חד–חמצני בחצרים ביתיים: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים, מדצמבר 2019 בא במקום ת"י 4442 מיולי 1998
ת"י 15883 חלק 5- מכונות לניקוי ולחיטוי: בדיקות לשאריות לכלוך ושיטות להוכחת יעילות הניקוי, מדצמבר 2019
ת"י 15883 חלק 6- מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי המשמשות לחיטוי בחום של ציוד רפואי וציוד לטיפול בריאותי שאינם פולשניים ואינם קריטיים, מדצמבר 2019
ת"י 13501 חלק 5- סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין: סיווג לפי נתונים שהתקבלו מבדיקות של גגות החשופים לאש חיצונית, מדצמבר 2019
ת"י 1597- מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי, מדצמבר 2019 בא במקום המהדורה מפברואר 2009

שינויים בתקנים:

ת"י 5281 חלק 0- בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2019 למהדורה ממאי 2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018
ת"י 5281 חלק 1- בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם בנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2019 למהדורה ממאי 2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018

ת"י 5281 חלק 2- בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2019 למהדורה ממאי 2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018
ת"י 5281 חלק 3.3- בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2019 למהדורה מאוגוסט 2016 ומגיליון התיקון מדצמבר 2018
ת"י 5281 חלק 9.1- בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשייה, גיליון תיקון מס' 3 מדצמבר 2019 למהדורה ממאי 2014 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2015 ומדצמבר 2018
ת"י 5281 חלק 9.2- בנייה בת–קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים, גיליון תיקון מס' 3 מדצמבר 2019 למהדורה מדצמבר 2014 ומגיליונות התיקון מדצמבר 2015 ומדצמבר 2018
ת"י 1149 - בתי–תקע משותפי–ציר, 75אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2019 למהדורה מספטמבר 2018
ת"י 2206 חלק 2- גלגילון לכיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה, גיליון תיקון מס' 2 מדצמבר 2019 למהדורה מדצמבר 2009 ומגיליון התיקון מדצמבר 2012
ת"י 6278 חלק 2- מערכות כיבוי אש אוטומטיות בתא מנוע של אוטובוסים: שיטות בדיקה ודרישותיהן, גיליון תיקון מס' 1 מדצמבר 2019 למהדורה מיולי 2014

ביטול תקנים:

ת"י 5279 חלק 1- כללי התקשרות לביצוע עבודות בנייה: עבודות הנמדדות על פי ביצוע בפועל, ממרס 2005
ת"י 1071- משקאות לא כוהליים, ממאי 2002

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה