עדכוני תקינה - 25.12.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8561 בילקוט הפרסומים הכריזו על קביעת / שינוי התקנים הבאים:

ת"י 1497 חלק 1- מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה,גיליון תיקון מס' 3 מנובמבר 2019 למהדורה מאוקטובר 2012 ומגיליונות התיקון מיוני 2013 ומאוקטובר 2015.

ת"י 24779 חלק 4- טכנולוגיית המידע - היבטים החוצים תחומי שיפוט והיבטים חברתיים של יישום טכנולוגיות ביומטריות - סמלים, איקונים וסימנים לשימוש במערכות ביומטריות: יישומי טביעת אצבע, מנובמבר 2019.
ת"י 29159 חלק 1- טכנולוגיית המידע - כיול, ריבוד והיתוך של נתונים ביומטריים: תסדיר למידע מותך, מנובמבר 2019.
ת"י 29164 - טכנולוגיית המידע - ביומטרייה - BioAPI משובץ, מנובמבר 2019.
ת"י 29189 - טכנולוגיית המידע - ביומטרייה - הערכה של יישומים ביומטריים הנעזרים בבוחן, מנובמבר 2019.
ת"י 29197 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיית הערכה בעבור השפעת הסביבה בביצועי מערכת ביומטרית, מנובמבר 2019.
ת"י 30107 חלק 1- טכנולוגיית המידע - גילוי של תקיפת מצג ביומטרי: מסגרת, מנובמבר 2019.
ת"י 30107 חלק 2- טכנולוגיית המידע - גילוי של תקיפת מצג ביומטרי: תסדירי נתונים, מנובמבר 2019.
ת"י 17885 - מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות צנרת לחץ מפוליאתילן במערכות לאספקת מים, מנובמבר 2019 בא במקום ת"י 5283 מנובמבר 2001.
ת"י 13598 חלק 2- מערכות צנרת תת–קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח ( PVC-U), פוליפרופילן (PP), ופוליאתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת–קרקעיות, מנובמבר 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2013.

ת"י 60034 חלק 29- מכונות חשמל מסתובבות: העמסה שקילה וטכניקות ריכוב - בדיקות עקיפות לקביעת עליית טמפרטורה, מנובמבר 2019.
ת"י 62423- מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) מטיפוס F ומטיפוס B בעלי שילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן משולבים) ובלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מנובמבר 2019.
ת"י 15419- ביגוד מגן - קווים מנחים לבחירת ביגוד מגן להגנה מפני כימיקלים, לשימוש בו, לטיפול בו ולתחזוקתו, מנובמבר 2019.

ת"י 842- בטיחות מכונות - אותות סכנה חזותיים - דרישות כלליות, תכן ובדיקה, מנובמבר 2019 בא במקום ת"י 1854 מנובמבר 2005.
ת"י 27065- ביגוד מגן - דרישות ביצועים לביגוד מגן שלובשים עובדים המשימים חומרי הדברה ועובדים החוזרים לאזור לאחר ההדברה, מנובמבר 2019.
ת"י 16523 חלק 1- קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים: חדירת כימיקלים במצב נוזלי בתנאים של מגע רציף, מנובמבר 2019 בא במקום ת"י 1284 חלק 6 מדצמבר 2010.
ת"י 16523 חלק 2- קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים: חדירת כימיקלים במצב גזי בתנאים של מגע רציף, מנובמבר 2019.
ת"י 562 חלק 14- בטיחות צעצועים: קפצות (טרמפולינות) לשימוש ביתי, מנובמבר 2019 בא במקום המהדורה מספטמבר 2017.
ת"י 16232 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות לתינוקות, מנובמבר 2019.
ת"י 30401- מערכות לניהול ידע - דרישות, מנובמבר 2019 בא במקום ת"י 25006 מנובמבר 2011.
ת"י 5515 חלק 20- ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מיתקני חבלי טיפוס - מידות, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2019.
ת"י 9612 - אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה - שיטה הנדסית, מנובמבר 2019 בא במקום ת"י 5541 מדצמבר 2005.
ת"י 1090- מצעי מיטה, מנובמבר 2019 בא במקום ת"י 1090 חלק 1 ממאי 1990 ותיקון הטעות מנובמבר 1990.

בפרסום 8299 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות התקנים הבאים:

ת"י 37 חלק 1- לבידים: לבידים רגילים, מיולי 1985 לרבות גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 1989, גיליון תיקון מס' 2 מיוני 1990, גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 1995, גיליון תיקון מס' 4 מיוני 2000, גיליון תיקון מס' 5 ממרס 2006, וגיליון תיקון מס' 6 מאוקטובר 2013 תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 7 מדצמבר 2019.

במקום ת"י 61 - מגוף טריז עשוי מתכת, מנובמבר 1997 לרבות גיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 1999, גיליון תיקון מס' 2 מיוני 2003, גיליון תיקון מס' 3 מספטמבר 2014, וגיליון תיקון מס' 4 מפברואר 2018 יבואו שני התקנים האלה:
"(1) ת"י 61 חלק 1- מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה, מדצמבר 2019 אשר יהיה רשמי במלואו למעט -
(א) בסעיף Design requirements - 4 -
(1) הקטע החל במילים "גוף המגוף ומכסהו" ועד המילים "נבדקת רק לפי דרישה מיוחדת";
(2) הקטע החל במילים "בסעיף 4.7" ועד המילים "המילה "Preferred" אינה חלה;"
(3) סעיף 4.12- יציקות;
(ב) סעיף 5.6- בדיקת הציפוי.
(2) ת"י 61 חלק 2- מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה, מדצמבר 2019".

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים:

ניתן לעיין בכל התקנים הנ"ל באתר מכון התקנים

החלפת התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-12.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 387 - מרקים יבשים, מאוגוסט 1982, לרבות ג"ת מס' 1, מינואר 1990 (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא: ת"י 387 - תערובות יבשות להכנת מרק, מספטמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

התקן ת"י 387 הינו תקן מקורי. וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת התארגנות כלהלן: התקן המוצע ת"י 387 מספטמבר 2019 יכנס לתוקף 12 חודשים מיום פרסומו ברשומות. 

שינוי התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-16.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 637 חלק 3 – שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא, מיוני 2002, על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1, מספטמבר 2019.

התקן ת"י 637 חלק 3 הינו תקן מקורי. 

שינוי התקן הרשמי הבא: למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-16.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן:

ת"י 938 חלק 3 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות, מדצמבר 1998, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 2006 (התקן בעל רשמיות חלקית)

במקומו יבואו:

ת"י 938 חלק 3.1 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה – הגדרות ותיאור של חלקי הרכיבים, מאפריל 2019; קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ
ת"י 938 חלק 3.2 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה – זכוכית בטיחות רבודה, מאפריל 2019; קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ
ת"י 938 חלק 3.3 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה – זכוכית רבודה, מאפריל 2019; קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ
ת"י 938 חלק 3.4 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה – שיטות בדיקה לקיימות, מאפריל 2019; קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ
ת"י 938 חלק 3.5 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה – מידות וגימור שפות, מאפריל 2019; קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ
ת"י 938 חלק 3.6 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רבודה וזכוכית בטיחות רבודה – פגמים חזותיים, מאפריל 2019; קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ
ת"י 938 חלק 3.7 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת בחום, מאפריל 2019, כאשר רשמיות התקן ת"י 938 חלק 3.7 לא תחול על זכוכית בטיחות מחוסמת בחום מכופפת עשויה סיליקט סודה ליים- קישור לטבלת השינויים הלאומיים עם מסקנות וועדת האימוץ

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1212 חלק 1- מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: אמצעי הגנה לדלתות אש ולפתחי אש אחרים.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. הממונה על התקינה מודיע על כוונה לשינוי קבוצות ייבוא של טובין בחלות התקנים הרשמיים ת"י 562- בטיחות צעצועים (חלקים 1-3) ות"י 2302 חלק 1- חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה- קישור למידע נוסף

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה