עדכוני תקינה - ספטמבר 2019

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8270 בילקוט הפרסומים הכריזו על רשמיות התקנים הבאים:

ת"י 62776 - נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות, מנובמבר 2015, הוא תקן רשמי.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 4314- צינורות פלדה שחורים המצופים בציפוי אבץ בטבילה חמה(מגולוונים) עם תפר וללא תפר המשמשים לכיבוי אש.

ת"י 15042 - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר בעלי מערכת מפוצלת מרובת-יחידות ("multi") - בדיקה ודירוג של ביצועים.

ת"י 1497 חלק 1 ג"ת 3- מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.

ת"י 62196 חלק 1 - תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב –טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות.
ת"י 62196 חלק 2 - תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב – טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפוּת למידות של אבזרים בעלי פינים ושפופרות מגע בזרם חילופים. 

ת"י 62752 - התקן בקרה והגנה תוך- כּבלי עבור מצב פעולה 2 של רכבי כביש (IC-CPD).

ת"י 1548 חלק 2 - רהיטים לילדים: מוצרי טקסטיל לטיפול בילדים – מגיני ראש למיטות לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה. 
ת"י 1548 חלק 3 - רהיטים לילדים: מזרנים לעגלות ומוצרים ביתיים דומים.
ת"י 13209 חלק 2 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאים רכים. 
ת"י 13209 חלק 3 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – מנשאי תינוק – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות. 
ת"י 16781 - מוצרי טקסטיל לטיפול בילדים - שקי שינה לשימוש במיטת תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 5075- מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.

ת"י 981- בטיחות מכונות – מערכת אותות סכנה ואותות מידע קוליים וחזותיים.

ת"י 60669 -חלק 1- מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 60669 - חלק 2.5- מפסקים חשמליים למתקני חשמל קבועים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות: מפסקים ואבזרים נלווים לשימוש במערכות אלקטרוניות בבתים ובבניינים.

ת"י 60730- חלק 2.9- אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה בעלי חישת טמפרטורה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. מסמכי נת"מ המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים:

ת"י 5515: חלק 1- ציוד ספורט: מתקני כדורסל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה. 

למידע נוסף יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

4. מסמכי הנת"מ הבאים, המתייחס למוצר במסלול של תו תקן אושרו בועדת ההיתרים מתאריך 26.8.19:

נת"מ לת"י 1-1607 : שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי.

נת"מ לת"י 1-579 חלק 2 : מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים.

5. תקן 900 חלק 2.75- ריכוז מותר של ניקל במי מיצוי של מכונות הקפה בחלות התקן-

להלן ההחלטה של הממונה על התקינה ושל משרד הבריאות בעניין ריכוז ניקל מרבי מותר במי מיצוי של מכונות קפה בחלות התקן 900 חלק 2.75:
כל עוד לא הושלמה רביזיה לחלק 2.75 של ת"י 900 (בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים), ולא שונה בו ערך המותר של ניקל במי מיצוי המופקים ממכונות הקפה שתקן זה חל עליהן, התיר הממונה על התקינה, בתיאום עם משרד הבריאות, לבדוק את ריכוז הניקל במים המופקים ממכונות הקפה המחוברות לרשת הספקת המים, שתקן 900 חלק 2.75 חל עליהן, לפי הערך הנקבע בסעיף 32.203 בגיליון התיקון מס' 1 לת"י 900 חלק 2.15 ממרץ 2019, דהיינו- הריכוז המרבי המותר של ניקל במים המופקים ממכונות הקפה שבחלות התקן 900 חלק 2.75 יהיה 0.070 מג"ל.

6. שינוי קבוצת יבוא למכונות גילוח המופעלות באמצעות סוללות ראשוניות- קישור למידע נוסף

ת"י 900 חלק 1- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות- מכונות גילוח וגוזזי שיער המופעלים באמצעות סוללות ראשוניות בלבד וללא התקן חיבור לרשת החשמל ו/או לספק כח חיצוני יועברו מקבוצת יבוא מס' 1 לקבוצת יבוא מס' 3. השיוך הנ''ל ייכנס לתוקף החל מיום פרסום הודעה זו, כלומר מה-8.9.19.

7. הצעת מועמדים לוועדות מומחים של מכון התקנים לרביזיה בסדרת ת"י 5817 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה-

מכון התקנים מודיע על הקמת ועדת מומחים לטיפול בהכנת רביזיה לסדרת ת"י 5817 – מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם – אבזרי שתייה (סדרה בת 2 חלקים). הועדה תייעץ לוועדה טכנית 6408 – מוצרי גומי ופלסטיק לשימוש רפואי.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 22.9.19.

8. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אישור שינוי / החלפת התקנים הרשמיים כלהלן: 

ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות (ספטמבר 2017), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (אפריל 2019);

התקן הקיים ת"י 32 חלק 1.1 מספטמבר 2017 מאמץ את התקן של הנציבות הבינ"ל לאלקטרוטכניקה IEC 60844-1 המעודכן לשנת 2013. גיליון התיקון שבנדון מעדכן את ציור 208 (תקע דו-פיני שטוח שלא לתיול חוזר לזרם של 6 אמפר או 10 אמפר- מידות), ואת ציור 210א (בית תקע לשימוש מוגבר לזרם של 13 אמפר או 16 אמפר- מידות) וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

ת"י 4295 – מכלי לחץ (דצמבר 1998), לרבות תיקון טעות (מאי 2001); במקומו יבוא: ת"י 4295 – מכלי לחץ (יולי 2019);

התקן ת"י 4295 הינו תקן מקורי.

ניתן לעיין בהצעות באתר מכון התקנים בקישור הבא

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי שני תקנים אלו עד ה-10.10.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

9. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אכרזת רשמיות על התקנים הבאים כלהלן: 

ת"י 1003 חלק 2.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – שיטת בדיקה (יוני 2013);

ת"י 1003 חלק 2.2 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – גבולות מותרים (יוני 2013), לרבות ג"ת מס' 1 (מרס 2019);

ת"י 1003 חלק 3.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – שיטת בדיקה (יוני 2013);

ת"י 1003 חלק 3.2 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – גבולות מותרים (יוני 2013), לרבות ג"ת מס' 1 (מרס 2019);

התקנים שלעיל דנים בשיטות בדיקה וגבולות מותרים לשחרור של עופרת וקדמיום בכלים המיועדים לבוא במגע עם מזון. אכרזת הרשמיות על התקנים הנ"ל נדרשת לשם שמירה על בריאות הציבור.

ת"י 1003 חלק 2.1 ות"י 1003 חלק 2.2 מאמצים את התקן של הארגון הבינ"ל לתקינה ISO4531 על חלקיו בהתאמה, המעודכן לשנת 1998 וכוללים שינויים לאומיים.
ת"י 1003 חלק 3.1 ות"י 1003 חלק 3.2 מאמצים את התקן של הארגון הבינ"ל לתקינה ISO7086 על חלקיו בהתאמה, המעודכן לשנת 2000 וכוללים שינויים לאומיים.

ניתן לעיין בהצעות באתר מכון התקנים בקישור הבא

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי שני תקנים אלו עד ה-17.10.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה