עדכון בנושאי מכס - אוגוסט 2017

1. פורסם תיקון לצו תעריף המכס, מק"ח מס' 1827 בנושא צו העלאת המכס על כוספאות חמניות וסויה.

במסגרת התיקון הוחלט להאריך את הוראת השעה לשנתיים נוספות, קרי שהצו יהיה ל-7 שנים ולא ל-5 שנים כפי שפורסם במק"ח 1820.

קישור לפרסום מק"ח 1827 באתר רשות המסים

 

2. פורסמה הנחיית סיווג כלים תלת/דו גלגליים - באתר המכס לפיה:

יבואן של כלי תעבורה תלת גלגלים המסווגים בפרט 87.11 ידווחו ברשימון בשורה נפרדת על כל דגם .
הפחתת המס תחושב לאחר הפחתת המס על מערכת ABS המותקנת בתלת גלגלי.
יודגש כי הפחתת המס לא תעלה על מחצית מסכום המיסים ללא ההפחתה הנדרשת.

קישור להנחיה באתר המכס

למידע נוסף בתחום זה