תזכיר חוק לתיקון פקודת המכס מציע להטיל עיצומים כספיים על יבואנים ועל סוכני מכס שלהם בגין הפרות נוהלי מכס

בתזכיר חוק לתיקון פקודת המכס אשר הועבר למחלקה המשפטית של האיגוד על ידי המחלקה המשפטית במינהל הכנסות המדינה ישנה כוונה בעיקר להתאים את הפקודה לשינויים הצפויים עם כניסתה לתוקף של מערכת "שער עולמי".

יחד עם זאת על פי הצעת התיקון לפקודת המכס תתאפשר הטלת עיצומים כספיים על יבואני, סוכני מכס ומחסנים רשויים, על הפרות שונות של כללי המכס, כמפורט בתזכיר החוק.

להלן תמצית ההפרות והסנקציות עליהן:

"א. פעל אדם כסוכן מכס, כאמור בסעיף 168 מבלי שהומצא לעניין זה כתב הרשאה חתום כדין, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בסכום 5000 ₪.

ב. מסר אדם ידיעה או מסמך לא נכונים בניגוד לדין או לא מסר ידיעה או מסמך שהיה חייב במסירתם על פי דין, ללא הצדק סביר, ובשל המעשה או המחדל נוצר חסר, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של 20% מהחסר, אך לא יותר מ-200,000 ₪.

ג. לא הוגש מצהר או שהוגש מצהר שלא בהתאם למועדים הקבועים בסעיף 53, או הוגש מצהר הכולל פרטים לא נכונים, רשאי המנהל להטיל על המפר עיצום כספי בסכום 25,000 ₪.

ד. הגש האדם הצהרת יבוא הכוללת פרטים שאינם נכונים - רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בסכום 5000 שקלים חדשים או 25% מהחסר שנגרם בשל הפרטים כאמור, לפי הגבוה מביניהם.

ה. לא צירף אדם להצהרת היבוא מסמכים אשר היה עליו לצרף לפי סעיף 62 - רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 10% מערך הטובין, אך לא יותר מ- 25,000 שקלים חדשים.

ו. עיצומים שונים בסכום 25,000 שקלים חדשים על הפרות שונות שבוצעו על בעלי מחסנים רשויים".

האיגוד הכין תזכיר עם הערות כתגובה לתיקון הנ"ל המוצע לפקודת המכס.

למידע נוסף בתחום זה