עדכון אגרות מחשב וביטחון, ברשימוני יבוא, לשנת 2014

להלן הודעה שפורסמה בנושא זה על ידי הנהלת אגף המכס ומע"מ שברשות המיסים בישראל:

"בהתאם לתקנות המכס (תיקון והוראת שעה), התשס"ד 2004, ובהתאם לחישובי מחלקת החשבות ברשות המיסים, להלן שיעורי אגרות הביטחון והמחשב אשר יחולו החל מתאריך 1/1/2014:

אגרת מחשב - מלם סחר חוץ

א. רשימוני יבוא בערך טובין העולה על 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 36 ₪ (ללא שינוי).
ב. רשימוני יבוא בערך טובין הנמוך מ- 1,000$ - שיעור אגרת המחשב יהיה 18 ₪ (ללא שינוי).
ג. רשימוני יבוא קולקטיביים לבלדרים - שיעור אגרת המחשב יהיה 178 ₪.

אגרת ביטחון - שיקוף בטחוני

א. רשימון יבוא (למעט רשימונים עד 500$ ורשימונים לעולים חדשים אשר פטורים) – שיעור אגרת הביטחון יהיה 42 ₪.
ב. רשימוני יבוא קולקטיביים אשר מוגשים ע"י חברת בלדרות מעל 500$ - שיעור אגרת הביטחון יהיה 208 ₪. -

למידע נוסף בתחום זה