עדכוני מכס - מרץ 2022

1. ביום 1.3.2022 פורסם ברשומות במסגרת מק"ח 2004 הארכה להוראת השעה הפוטרת ממכס עגלים חיים שמשוחררים מפיקוח המכס עד לסוף שנת 2024-

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ד-2014 קבע פטור ממכס על עגלים חיים שמשוחררים מפיקוח המכס בתקופה שמיום 24 ביולי 2014 ועד ליום 31 בדצמבר 2021, וזאת במטרה להפחית את מחירי בשר הבקר. פטור זה הוארך עד ליום 28 בפברואר 2022.

הפטור ממכס נקבע בהמשך להחלטת הממשלה 1584 מיום 4 במאי 2014 בנושא "הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר הבקר". בשנים שחלפו מאז התקנת הצו נמצאה ירידה במחירי הבשר הטרי. לאור האמור, הצו שפורסם כעת מאריך את הפטור ממכס על עגלים חיים, כך שיחול עד סוף שנת 2024.

2. ביום 16.3.2022 פורסם צו להפחתה הדרגתית / ביטול של מכסים על ירקות, פירות, שימורים דשנים וחומרי הדברה
שר האוצר בתיאום עם שר החקלאות חתמו על צו להפחתה הדרגתית ולביטול של מכסים על מוצרי חקלאות שונים, לרבות ירקות, פירות, שימורים ותשומות חקלאיות. חלק מן המכסים יבוטלו מיידית, וחלקם יופחתו באופן הדרגתי על פני 6 פעימות במרחק של 5 שנים, עד לשנת 2027.

  • לעיון בצו המלא (מק"ח 2005)- לחצו כאן
  • לעיון בידיעה מלאה בנושא הזה- לחצו כאן

3. ביום 23.3.2022 פורסם מק"ח 2006 העוסק בתיאומי סכומי בלו

למידע נוסף בתחום זה