התייחסות לשכת המסחר לנושא עיצומים כספיים לפי פקודת המכס

בהמשך לעדכוננו בנושא האכיפה חדשה ביבוא – עיצומים כספיים במינהל המכס כמפורט בקישור הבאהעבירה לשכת המסחר את הערותיה לטיוטת תקנות המכס (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התש"ף – 2020, ולטיוטות נוהל מדיניות אכיפה ונוהל התראה מנהלית לידי רשות המיסים.

 

כזכור, החקיקה הראשית, אשר מקנה למינהל המכס את הסמכות להטיל עיצומים כספיים, נחקקה ביום 12.3.2018. תיקון זה לפקודת המכס יכנס לתוקף עם פרסום ותחילת תוקפן של תקנות ההפחתה, אשר מקנות סמכות למנהל המכס להפחית את העיצומים בהתאם לקריטריונים שייקבעו בתקנות. טיוטת נוהל ההתראה המינהלית שפורסמה מסמיכה את המנהל לקבוע נוהל המתייחס להפרות המבוצעות בקשר לייבוא של טובין בלבד. 

 

*קישור למכתבו של עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר לערן יעקב, ראש רשות המיסים בנושא זה

*קישור למסמך ההתייחסות המלאה של לשכת המסחר אשר נכתב ע"י עו"ד איריס וינברגר, משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן

למידע נוסף בתחום זה