אכיפה חדשה ביבוא – עיצומים כספיים במינהל המכס

בימים אלה נערכת לשכת המסחר להעביר את הערות לטיוטות התקנות והנהלים העוסקים בעיצומים כספיים לפי פקודת המכס שפורסמו לאחרונה לציבור. 

 

החקיקה הראשית, אשר מקנה למינהל המכס את הסמכות להטיל עיצומים כספיים, נחקקה ביום 12.3.2018. תיקון זה לפקודת המכס יכנס לתוקף עם פרסום ותחילת תוקפן של תקנות ההפחתה, אשר מקנות סמכות למנהל המכס להפחית את העיצומים בהתאם לקריטריונים שייקבעו בתקנות. טיוטת נוהל ההתראה המינהלית שפורסמה מסמיכה את המנהל לקבוע נוהל המתייחס להפרות המבוצעות בקשר לייבוא של טובין בלבד. 

 

*לקישור לסקירה שהוכנה ע"י עו"ד איריס ויינברגר, שותפה במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן בנושא זה המסביר מהו עיצום כספי, מהם ההפרות שחושפות את היבואנים לעיצומים כספיים לפי פקודת המכס, ומידע בנוגע לתקנות ההפחתה ונהלי היישום המוצעים- לחצו כאן

*לקישור למצגת הסעיפים החשובים בנוהל מדיניות אכיפה, תקנות ההפחתה ונוהל התראה מינהלית- לחצו כאן

*לקישור למצגת שהוכנה ע"י עו"ד גיל נדל המפרטת כיצד ניתן להימנע מהטלת עיצומים כספיים- לחצו כאן

*לקישור לסקירה שהוכנה ע"י עו"ד שמואל גרוסמן הסוקרת את תיקוני החקיקה בנושא העיצומים הכספיים- לחצו כאן

*לקישור לטיוטות תקנות המכס (הפחתה של סכומי עיצום כספי) התש"ף -2020, נוהל מדיניות אכיפה ואת נוהל התראה מינהלית כפי שפורסמו ע"י משרד האוצר להערות הציבור עד ה-31.5.2020- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה