הוארך מועד קבלת הערות הציבור ביחס לנוהל התראה מנהלית, נוהל מדיניות אכיפה ותקנות ההפחתה עד ה-31.5.2020

משרד האוצר פרסם את טיוטת תקנות המכס (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התש"ף -2020, נוהל מדיניות אכיפה ואת נוהל התראה מינהלית להערות הציבור. נוכח משבר הקורונה, נעתר משרד האוצר לפנייתו של אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר איגוד סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים לדחות את מתן ההתייחסות עד ה-31.5.2020.

 

טיוטת תקנות המכס (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התש"ף -2020- תקציר:
בסימן ב' לפרק שלושה עשר א' לפקודת המכס נקבע כי המנהל רשאי להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות שונות של פקודת המכס, וכן את גובה העיצום שיוטל. סעיף 223ז(ב) לפקודת המכס קובע כי "שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה או בתוספת, ובשיעורים שיקבע". בתקנות אלו מוצע לאפשר למנהל הפחתה של העיצום הכספי בשל התנהגות חיובית של המפר, בשל נסיבות אישיות, בשל בדיקת הצהרות יבוא לאחר התרתן ובשל התחשבות במחזור עסקאותיו.

קישור לטיוטה המלאה

ההערות תתקבלנה עד ה-31.5.2020 וניתן להעבירן בקישור הבא


נוהל התראה מינהלית- תקציר:
סעיף 223יב(א) לפקודת המכס מסמיך את המנהל לקבוע נוהל, באישור היועץ המשפטי לממשלה, בו קבועות נסיבות בהן במקום להמציא למפר הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, תומצא לו התראה מינהלית. הנוהל המוצע מפרט את הנסיבות בהן מוצע כי תישלח התראה מינהלית כאמור. יצוין כי הנוהל המוצע מתייחס להפרות המבוצעות בקשר לייבוא של טובין בלבד. הטיוטה תועבר לאישור היועץ המשפטי לממשלה לאחר בחינת הערות הציבור. במקביל לפרסום נוהל זה להערות הציבור, פורסמו להערות הציבור גם תקנות המכס (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התש"ף-2020.
קישור לטיוטה המלאה

ההערות תתקבלנה עד ה-31.5.2020 וניתן להעבירן בקישור הבא

 

נוהל מדיניות אכיפה- תקציר:
פרק שלושה עשר א' לפקודת המכס קבע כי ניתן להטיל עיצומים כספיים בגין ביצוע הפרות שונות של פקודת המכס. הנוהל המוצע מפרט את מדיניות האכיפה, קרי את המקרים בהם על אף ביצועה של הפרה לא יוטל עיצום כספי. יצוין כי הנוהל המוצע מתייחס להפרות המבוצעות בקשר לייבוא של טובין בלבד. במקביל לפרסום נוהל זה להערות הציבור, פורסמו להערות הציבור גם תקנות המכס (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התש"ף-2020, עם כניסתן לתוקף ייכנס לתוקף פרק שלושה עשר א' לפקודת המכס.

קישור לטיוטה המלאה

ההערות תתקבלנה עד ה-31.5.2020 וניתן להעבירן בקישור הבא

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה