פטור זמני לפי סעיף 2(ג) 2 לצו יבוא חופשי- מזון לבעלי חיים - ארכה עד 12.5.19

מנהל סחר חוץ מודיע כי לפי סעיף 2(ג)2 לצו יבוא חופשי, התשע"ד - 2014 פריטי המכס המפורטים בנספח המצורף ניתנים ליבוא בלא הצגת אישור של השירותים הווטרינריים עד ליום ז' באייר תשע"ט (12.5.19) או עד לביטול היתר זה, לפי המוקדם.

 

למען הסר ספק יובהר כי אין בפטור זה כדי לפטור מכל דרישה או הוראה אחרת לפי כל דין.

 

מיום ח' באייר תשע"ט (13.5.19) וכל עוד לא פורסם אחרת מבעוד מועד, יש לחזור ולהציג אישורי השירותים הווטרינריים לפי הדין.

 

מצ"ב ההודעה המלאה כולל נספח המפרט את פריטי המכס הנכללים בפטור זמני זה

למידע נוסף בתחום זה