פורסם לביקורת ציבורית תזכיר תקנות קרינה בלתי מייננת המתייחס בין היתר למתקני חשמל שונים

המשרד להגנת הסביבה פרסם לביקורת ציבורית הצעת תיקון לתקנות הקרינה הבלתי מייננת 
קישור למסמך ולדברי ההסבר

מטרת התיקון לפי המסמך: 

מתקני חשמל מייצרים סביבם קרינה המורכבת משדה מגנטי ומשדה חשמלי, והם מקורות קרינה שהקמתם והפעלתם טעונות היתר על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת.

על פי הוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת, עד להתקנת תקנות בנושא, החלטות של הממונה בעניינים הנוגעים למשק החשמל מתקבלות בהתאם להמלצות שבדוח ועדת המומחים משנת 2005 לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל.

מטרת התקנות המוצעות היא לאמץ את עיקרי ההמלצות שבדוח ועדת המומחים - לקבוע סף חשיפה לגבי שהייה קצרת מועד בקרבת מתקן חשמל, ולגבי חשיפה ממושכת, מוצע לקבוע סדרה של אמצעים שיש לנקוט לשם צמצומה, ותקציבים שעל הגורמים העוסקים בהקמה ובהפעלה של מתקני חשמל להקצות לשם כך.

התייחסות ניתן להעביר עד ה- 13.1.2019 למשרד להגנת הסביבה באמצעות אתר קשרי ממשל - קישור להעברת התייחסות
במקביל חברי לשכה יכולים להעביר התייחסויות קודם לכן גם אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה - razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה