תוקן חוק רישוי שירותים בענף הרכב להסרת חסמי יבוא ביבוא אישי

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2019 במטרה להסיר חסמי יבוא ביבוא אישי, תוקן גם חוק רישוי שירותים בענף הרכב

קישור לחוק ההסדרים לשנת 2019 - העמודים הרלוונטיים 456-458

תיקון החוק (מתוך הודעת ועדת הרפורמות שאישרה את התיקון) קובע הוראות ספציפיות לגבי מוצרי תעבורה (חלפים ואביזרים אחרים לרכב): לפי התיקון,  החל מ-1 ביוני 2018 יתאפשר יבוא לשימוש אישי או משפחתי של עד חמישה מוצרי תעבורה מאותו סוג במשלוח (היום ניתן לייבא בייבוא אישי 4 מוצרי תעבורה מאותו סוג בשנה), אולם, שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע סוגי מקרים ונסיבות אשר בהתקיימם יראו מוצרי תעבורה המיובאים בכמות הנ"ל כמוצרים אשר אינם מיובאים לשימוש אישי או משפחתי. הוועדה עסקה רבות בדיוניה בהגעה לאיזון בין הרצון לאפשר את יבוא מוצרי התעבורה בקלות, לבין הרצון לוודא עמידה דרישות תקינה לשם הבטחת בטיחותם של המשתמשים במוצרי התעבורה . הוועדה תיקנה את הצעת החוק וקבעה בחוק הסדר חדש לעניין בדיקות שייערכו לגבי מוצרי תעבורה המיובאים בייבוא אישי, תוך הבחנה בין מוצרים שיש לגביהם תקן רשמי ובין אלה שלאין לגביהם תקן רשמי. הוועדה עמדה על כך שמוצרי תעבורה שיש לגביהם תקינה בינלאומית ושלפי אותה תקינה בינלאומית יש על גביהם סימון המעיד על עמידה בדרישות התקינה – יוכלו להיכנס לארץ ללא בדיקות מכבידות.

למידע נוסף בתחום זה