הוארכה ההרשאה לסחר עם עיראק - 07/2013

על פי הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס שר האוצר האריך את מתן הרשאתו הכללית למסחר עם עיראק כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודת הסחר עם האויב, 1939.

תוקף ההרשאה הוא לשלושה חודשים מיום מתן ההרשאה, עד ליום 14 באוקטובר 2013.

עוד מודגש בהודעה כי אין בהרשאה זו היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

למידע נוסף בתחום זה