הוארכה ההרשאה לסחר עם עיראק

על פי הודעה שפורסמה על ידי הנהלת המכס שר האוצר האריך את מתן הרשאתו הכללית למסחר עם עיראק כאילו איננה אויב כמשמעותו בפקודת הסחר עם האויב, 1939.

תוקף ההרשאה הוא לשלושה חודשים מיום מתן ההרשאה, עד ליום 14 באוקטובר 2013.

עוד מודגש בהודעה כי אין בהרשאה זו היתר או הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה.

למידע נוסף בתחום זה