פורסם צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020

ב-2.8.2020 פורסם צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התש"ף -2020- קישור לפרסום המלא (מק"ח 8677)

שימו לב, ב-22.9.2020 תוקנה טעות שנפלה במק"ח 8677: בעמ' 1882, בסעיף 1, בפסקה 1(ו), בפסקת משנה (כד) (4) המובאת בו, במקום " ISTE EN " צריך להיות "ETSI EN"- קישור למק"ח 8774 שבו תוקנה הטעות

לקישור להודעת דוברות משרד התקשורת בנושא זה- לחצו כאן

 

מוזמנים לעיין בדברי הסבר:

כללי

בהתאם להחלטת ה-ITU (איגוד הבזק הבין-לאומי) הועדת התדרים העולמית באזורנו נעשה לאור התקינה האירופאית. בהתאם לכך, החלטותיה העדכניות של ועדת התדרים, שהיא הגוף המוסמך להועיד ולהקצות תדרים בישראל על פי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן בהתאמה- ועדת התדרים, ו-הפקודה), משקפות מגמה של התאמת האסדרה הנוגעת לרישוי מכשירים אלחוטיים לתקנים אירופאים. עם התפתחות הטכנולוגיה, תקנים אלו מתעדכנים מעת לעת, ועשויים לחול שינויים בטווח פסי התדרים, בהספקי השידור, בשימושים המותרים או בתנאים הנדסיים אחרים של מכשירים אלחוטיים המוגדרים לפיהם.

 

מוצע, איפוא, לתקן את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 (להלן- הצו) ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו, על מנת להתאימו להחלטותיה העדכניות של ועדת התדרים.
בהתאם לתיקון מס' 6 לפקודת הטלגרף בסעיף 9 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (להלן- תיקון מס' 6) , בכוונת משרד התקשורת להחליף את הצו בתקנות אשר יסדירו באופן מלא את מתן אישורי ההתאמה ואשר יכללו את כלל החלטותיה של ועדת התדרים. תיקון הצו הנוכחי מכיל חלק מהחלטות ועדת התדרים הנחוצות באופן דחוף בעת הזו לייבוא מכשירי אלחוט מהסוגים המפורטים בתיקון המוצע לצו והשימוש בהם.

 

הסמכות לתיקון הצו

בהתאם לאסדרה הנוהגת מכוח פקודת הטלגרף, ייצור, סחר, התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי הן פעולות המחייבות קבלת רישיון מאת משרד התקשורת.
הצו נקבע מכוח סעיף 4 לפקודה טרם תיקון מס' 6. הצו מפרט מכשירים אלחוטיים עליהם הפקודה לא תחול, בחלוקה לשני סוגים – הסוג הראשון, מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי (סעיפים 1א ו-1ב לצו); הסוג השני, מכשירים אלחוטיים, אשר מוחרגים מתחולת הפקודה בכפוף לקבלת אישור מטעם המנהל כי התכונות הטכניות שלהם תואמות את התנאים שנקבעו בצו (סעיף 1(א)(1) לצו).

 

בתיקון מס' 6 עוגנו שלושה מסלולי אסדרה לעניין מכשירים אלחוטיים: מסלול רישיון, מסלול לקבלת אישור התאמה, ומסלול פטור מהוראות הפקודה. בהתאם לחלוקה זו, נוסחה החדש של הפקודה מעניק לשר התקשורת סמכויות לקבוע הסדרים מפורטים למסלול אישור התאמה ולמסלול הפטור, ובכך להחריג מתחולת הפקודה מכשירים אלחוטיים מסוימים. לאור זאת, הצו המוצע יתוקן בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 4ט לפקודה.

 

לעיון בהסבר ביחס לכל סעיף בתיקון- היכנסו לקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה