פורסם להערות הציבור ע"י משרד האנרגיה: טיוטת תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי), התש"ף-2020

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות החשמל (התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי), התש"ף-2020.

קישור לטיוטת התקנות

טיוטת התקנות קובעת את התנאים הכלליים לטעינת רכב חשמלי.
להלן עיקרי הטיוטה:
1. טיוטת התקנות מגדירה את המונחים והמושגים המקצועיים.
2. קובעת את התנאים הכלליים לטעינת רכב חשמלי, תוך שהיא מבחינה בין שטח ציבורי ופרטי וקובעת דרישות ייחודיות לכל אחד מהם.
3. מעגנת את הדרישה לפיה מי שעוסק בעבודת חשמל הקשורה למערכת טעינה חייב להיות בעל רישיון המתאים לכך.
4. מבהירה כי מערכת טעינה, בין אם מדובר בעמדת טעינה ובין אם בהתקן, תקובע או תותקן על משטח יציב.
5. מפרטת את אופן ורמת ההגנה בציוד החשמלי או בנקודות מסוימות, לרבות: מעגל סופי לטעינה, נקודת החיבור בזרם חילופין ועוד.

ניתן להעביר הערות עד ל-3.2.2020 באמצעות אתר קשרי ממשל בקישור הבא

 

למידע נוסף בתחום זה