צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא) התש"ף - 2019 הופץ לביקורת ציבורית

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום (2.12.19) את טיוטת צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף – 2019

טיוטת הצו פורסמה להערות הציבור עד ליום 23.12.19

קישור למסמך הטיוטה המלא

טיוטת צו זו קובעת הוראות להסדרת תחום ייבוא טובין בעניין תקנים. על פי הטיוטה, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1341 בדבר הקמת ועדה מקצועית שתבחן את נושא בדיקות התקינה של טובין מיובאים, אימצה הממשלה את מסקנות הועדה בהחלטת מס' 1782, והחליטה להטיל על שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפעול להקלה בבדיקות התקינה ביבוא, בכפוף להגברת רמת הבקרה והאכיפה.

 

אחד הצעדים שהועדה הציעה לנקוט בו והממשלה אימצה את המלצתה הוא קביעת מדרג של 4 רמות בדיקה ביבוא לקבוצות טובין שחל עליהם תקן רשמי, לפי רמת סיכון שטמונה בהן לבריאות ובטיחות הציבור או לפי השפעתן על איכות הסביבה. בהמשך, בשנת 2013, תוקנה פקודת היבוא והיצוא, תיקון מס' 2 לפקודה, כך שעל יבוא טובין מסוימים תחול חובת הגשת תצהירים בדבר התאמתם לדרישות התקן הרשמי החל עליהם. בשנת 2005, נקבעו על ידי הממונה על התקינה דאז, הוראות בהן פורט מדרג של 4 קבוצות יבוא, בהתאם לדרישות החלות על כל קבוצה.

 

על כן טיוטת צו זו:
1. מסבירה את מדרג 4 רמות הבדיקה ובהתאמה את חלוקת הקבוצות, לפי רמת הסיכון הטמונה בטובין. נדגיש כי בשלב זה הטיוטה מקבעת את מצב הקבוצות הקיים כיום.
• טובין שרמת הסיכון בהם הגבוהה ביותר ולכן יידרשו 2 תנאים: אישור דגם (אישור מעבדת בדיקה) ואישור משלוח (אישור כי המוצר הנדגם מכל משלוח, עומד בתקן וזהה ליתר המוצרים שבאותו המשלוח).
• טובין שרמת הסיכון בהם בינונית ולכן יידרשו שני תנאים: האחד אישור דגם, שהוזכר לעיל. השני – הצהרה כי הטובין באותו המשלוח עומדים בדרישות התקן ותואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור מעבדה על כך.
• טובין שרמת הסיכון בהם נמוכה והתנאי היחיד שנדרש הוא הצהרה כי הטובין שבמשלוח מתאימים לתקן הרשמי החל עליהם.
• טובין שמיובאים לתעשייה בלבד ולגביהם יינתן פטור מראש מעמידה בתקן רשמי. זאת כיוון שהטובין מיועדים לשימוש התעשייה ואינם עוברים לשימוש הצרכן כפי שהם.
2. קובעת כי תקן חדש ישויך לקבוצת טובין שרמת הסיכון בהם נמוכה ומפרטת את המצבים בהם השר או הממונה רשאים לשייך את התקן לקבוצה אחרת.
3. קובעת הוראת מעבר ייחודית לעניין התקנים שכבר שיוכו לקבוצות יבוא עד ליום תחילתו של צו זה.

את השיוך של תקנים קבוצות התקינה נכון להיום (לפני הטיוטה שפורסמה) ניתן לראות באתר משרד הכלכלה - קישור

אתם מוזמנים לוודא לגבי תקנים הרלוונטיים לכם שאין פערים מול התוספות שפורסמו.

להעברת הערות ביחס לטיוטה:

רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: razh@chamber.org.il

מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה