בשורות מארץ המייפל: הסכם הסחר עם קנדה שודרג

שדרוג הסכם אזור סחר חופשי עם קנדה ייכנס לתוקף ב-1.9.19. במסגרת השדרוג, נוספו להסכם פריטי מכס כמפורטים בקישור הבא

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל וקנדה נחתם ב-31 ביולי 1996 ונכנס לתוקפו ב-1 בינואר 1997. לישראל וקנדה הסכמים נוספים כגון הסכם הכרה הדדית בציוד תקשורת. התיקון המוצע כעת, מיישם למעשה את הפרוטוקול המתקן של הסכם הסחר בין מדינת ישראל לממשלת קנדה שנחתם ביום 25.08.2018, המשדרג את הסכם הסחר הקיים. הפרוטוקול המתקן אושרר ע"י הממשלה ביום 20.12.2018. במסגרת הפרוטוקול נוספות הטבות מכס מעבר לאלו הקיימות בהסכם, והוא אינו מבטל או מצמצם הטבות מכס קיימות.

 

בהסכם קבוע מנגנון כניסה לתוקף והמדינות סיכמו כי ההליכים יסתיימו וההסכם ייכנס לתוקף בתאריך 01.09.2019. מוצע כי מועד תחילתו של צו זה יהיה בתאריך האמור או בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם, לפי המאוחר מביניהם. הצו בתיאום עם משרד הכלכלה ועם משרד המשפטים. הפסד הכנסות המדינה ממסים צפוי לעמוד על 1.9 מיליון ש"ח.

 

שדרוג ההסכם בא לידי ביטוי בתיקון בסעיף 19 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז 2017: במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) טובין שחל עליהם הסכם הסחר עם קנדה ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 14, יהיו פטורים ממכס, למעט הטובין המפורטים ברשימה א' שבתוספת השישית, שלגביהם יחול שיעור המכס הכללי, ולמעט טובין המפורטים ברשימה ב' שבתוספת השישית, שלגביהם יחול שיעור המכס כמפורט לצדם בטור ב' לגבי הכמות המרבית לשנה שצוינה לצדם בטור ג', ולגבי כמות שאינה בגדר המכסה תחול הפחתה משיעור המכס כפי שצוינה בטור ד', ככל שמופיעה הפחתה באותו הפרט."

 

קישור למק"ח 1894 ובו מפורטים פריטי המכס הרלוונטיים

קישור למידע נוסף אודות שדרוג ההסכם עם קנדה (פישוט של כללי המקור, תחומי סחר וסביבה, סחר ועבודה, סחר ומגדר, סחר אלקטרוני וכן מניעת מגבלות בתחומי התקינה והגנת החי והצומח). 

קישור לעמוד הסכם הסחר עם קנדה באתר משרד הכלכלה והתעשייה

למידע נוסף בתחום זה