עו"ד חיה זינגר | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 13/08/2014

האם רשאי מוביל אווירי לסרב להטיס מטען?

חברת אל על הטיסה, במשך שנים, משלוחים של קופים חיים לשם גידולם ורבייתם בחווה הממוקמת במושב מזור (להלן: "החווה") ולאחר מכן ייצואם למטרת ניסויים ומחקר רפואי. לאחר כ-5 שנים בהן הטיסה אל על את הקופים עבור החווה, הודיעה אל על לחווה בשנת 1999, על כוונתה לחדול מהטסת הקופים לצרכי מחקר רפואי, בין היתר לנוכח השינוי בגישת הציבור ביחס לשמירה על זכויות בעלי חיים. החווה עתרה למתן צו שיחייב את אל על להמשיך בהטסת הקופים. באותו הליך, הושגה לבסוף הסכמה, בשנת 2002, כי אל על תמשיך להטיס עבור החווה משלוחים של קופים.
בשנת 2012, החליטה אל על לחדול מהטסת הקופים עבור החווה ולנוכח אי הסכמת החווה להודעה זו, פנתה אל על לבית המשפט המחוזי למתן פסק דין הצהרתי כי היא רשאית לעשות כן.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתה של אל על וקבע כי הסכמתה של חברת אל על, שקיבלה תוקף של פסק דין אינה מחייבת אותה "לעולמי עד", אלא כמוה ככל חוזה לתקופה בלתי קצובה, שכל צד רשאי לסיימו בכל עת, בכפוף לחובת תום הלב ולמתן הודעה מוקדמת נאותה לצד שכנגד. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי טענת החווה להעדר אלטרנטיבות להטסת הקופים לא הוכחה. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי מאז הסכמת אל על להמשך הטסת הקופים, שקיבלה תוקף של פסק דין, חלו שינויים בנסיבות: הן הפיכתה של אל על מחברה ממשלתית לחברה ציבורית והן הדאגה הגוברת בציבור לרווחת בעלי החיים, שבאה לידי ביטוי גם בתקנות חדשות שהותקנו, שעל פיהן, לאחר 15.1.15, לא יינתן עוד היתר ליצוא קופים מישראל, אלא למטרות שמירת טבע, שיקום, הצלה או חינוך ותצוגה. כלומר, לאחר 15.1.15, לא יינתן עוד היתר לייצוא קופים לצרכי ניסויים ומחקר רפואי.
בנסיבות אלה, קבע בית המשפט המחוזי, רשאית חברת אל על לסרב להמשיך להטיס את הקופים עבור החווה משיקולים של נזק תדמיתי וכלכלי.
בית המשפט הוסיף וקבע כי אין מדובר בהפליה פסולה בין יצואנים, אלא בהבחנה ראויה וסבירה בין יצוא קופים למטרות שהציבור רואה בהן מטרות חיוביות לבין כאלה שהציבור סולד מהן, ועובדת התקנת התקנות החדשות נותנת ביטוי להבחנה ראויה זו, הגם שטרם נכנסו לתוקף.

החווה לא השלימה עם פסק דינו של בית המשפט המחוזי והגישה ערעור לבית המשפט העליון. בימים אלה, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון הדוחה את הערעור, סומך את ידו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ועל נימוקיו ונותן תוקף לסירובה של חברת אל על להמשיך בהטסת הקופים, עבור החווה, למטרות מחקר רפואי וניסויים.

בית המשפט העליון הכיר בזכותה של חברת אל על לסיים, חד צדדית, את הטסת הקופים עבור החווה וקבע כי ניתנה הודעה מוקדמת מספקת בנסיבות העניין.

בית המשפט העליון הדגיש את זכותה של אל על לשנות את מדיניותה ביחס למטענים המתקבלים על ידה להטסה, בהתאם לחשש לנזק כלכלי או תדמיתי העלול להיגרם לה עקב הטסת קופים לניסויים רפואיים. בית המשפט רואה בכך שיקול עסקי לגיטימי שאין להתערב בו, הגם שנגרמת עקב כך פגיעה באינטרס הכלכלי של החווה.

גם בית המשפט העליון קבע כי אין מדובר פה באפליה אסורה אלא בהבחנה לגיטימית בין הטסת בעלי חיים למטרות ניסויים לבין הטסתם למטרות אחרות וכי לעניין זה אין אל על מבחינה בין יבואן ליבואן ואינה מסרבת להטיס קופים לצרכי מחקר וניסויים רק עבור החווה.

בית המשפט העליון השאיר בצריך עיון את השאלה האם היה בעובדת העדר אלטרנטיבה עבור החווה כדי לשנות את החלטתו, וקבע כי אינו מתערב בקביעת בית המשפט המחוזי כי יש ויש חברות תעופה אחרות המוכנות להטיס את הקופים עבור החווה למטרות ניסויים ומחקר רפואי (הגם שבעלות גבוהה יותר).

בית המשפט העליון גם דחה את טענות החווה לעניין "מדרון חלקלק", על פיהן עצם מתן לגיטימציה לאל על לערוך "סלקציה" במטענים אותם היא מובילה, עלולה לגלוש למצב בו תיערך סלקציה של נוסעים מטעמי מין, גזע דת או השקפה. בית המשפט קבע כי "פסק הדין כאן נוגע לנסיבותיה המיוחדות של הפרשה דנן ולאיזון המתחייב בהתאם להן. ככל שיובאו עניינים אחרים לפתחו של בית המשפט, הם ייבחנו לגופם, בהתחשב, בין היתר, בטיבו של הגוף, מאפייניו, ההבחנה שהוא מעוניין לערוך והטעמים העומדים ביסוד אותה הבחנה".

בית המשפט העליון לא השיב, אם כן, חד משמעית, לשאלה אם מוביל אווירי רשאי לסרב להטיס מטען ככלל, אך קבע קווים מנחים לבחינתה בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.


***

עו"ד חיה זינגר, שותפה במשרד גרוסמן, זינגר, גלעד ושות' ועוסקת, בין היתר, במשפט הסחר הבינלאומי, ביטוח ימי, מכס, שילוח בינלאומי, מיסוי ורישוי היבוא, מסים עקיפים, דיני יבוא ויצוא, ודיני הקניין רוחני.
טל: 03-7331599 פקס: 03-7331598
דוא"ל: singerh@inter.net.il 
האמור לעיל הנו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.