השיניים החדשות של רשות ההגבלים העסקיים

מליאת הכנסת אישרה ביום 8.5.2011 את הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 13) (עיצום כספי), התשע"ב – 2011, המעניקה כלי חדש לרשות להגבלים עסקיים – העיצום הכספי. זהו כלי מנהלי, אמצעי אכיפה רגולטורי, שאמור להיות יעיל ומהיר, המוטל על ידי רשות מנהלית ומטרתו להביא להגברת הציות של ציבור המפוקחים.
התיקון האמור בחוק ההגבלים העסקיים הוא חלק ממגמה רחבה יותר בתקופה האחרונה של חקיקה, המעניקה לרגולאטורים האחראים על תחום מסוים, סמכויות מעין שיפוטיות. לאחר תיקון דומה בתחום ניירות הערך ובדיני העבודה, הגיעה עתה תורה של הרשות להגבלים עסקיים.
למגמת החקיקה יש, כמובן, יתרונות וחסרונות. מצד אחד, עד כה חלק מהמקרים שנראה היה שנכון יותר לטפל בהם באמצעות כלי מנהלי, היו מטופלים על ידי כלים פליליים עם כל המשמעויות הכרוכות בכך לרבות כתם הרישום הפלילי.
מן הצד השני, קיימת בעייתיות רבה בטשטוש הפרדת הרשויות והעובדה שאותו גוף יהיה זה שיחקור, יגיש את ההמלצות וגם יטיל את העונש. בנוסף, במצב שלאחר התיקון יהיה קל יותר להטיל עיצומים כספיים מאשר לפעול במישור הפלילי, שכן רמת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי היא נמוכה מזו הנדרשת בדין הפלילי.

לגופו של עניין:
• לממונה על ההגבלים העסקיים הוקנתה סמכות להטיל עיצום כספי של עד מליון ₪, על אדם מפר, ואילו אם המפר הוא תאגיד שבשנה שקדמה להפרה, היה לו מחזור מכירות בסכום העולה על 10 מליון ₪, הוקנתה לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד 8% מהמחזור ולא יותר מ-24 מליון ₪ (הצעת החוק הממשלתית המקורית הייתה חריפה יותר, עיצום כספי של עד 10% מהמחזור ולא יותר מ-30 מליון ₪) - אם המפר היה, בין היתר, צד להסדר כובל ללא אישור, ביצע מיזוג שלא בהתאם להוראות החוק, ניצל את מעמדו כמונופול שלא בהתאם לחוק, הפר את הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים, הפר צו מוסכם ועוד.

• לממונה על ההגבלים העסקיים הוקנתה סמכות להטיל עיצום כספי של עד 300 אלף ₪, על אדם מפר ואילו אם המפר הוא תאגיד, שבשנה שקדמה להפרה, היה לו מחזור מכירות בסכום העולה על 10 מליון ₪, הוקנתה לממונה על ההגבלים העסקיים סמכות להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד 3% ממחזור המכירות, אך בסכום שלא יעלה על 8 מליון ₪ - על הפרת דרישת הממונה למסירת ידיעות או מסמכים.

 איסור שיפוי וביטוח – במסגרת התיקון סעיף האוסר הסדרי שיפוי וביטוח בהקשר של הליכי עיצום כספי.

למידע נוסף בתחום זה