הנחיית ממונה: הקטנת מוצרים 2019

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה נוסח סופי של הנחיית ממונה בקשר להקטנת מוצרים, המהווה עדכון והרחבה של הנחיה קודמת משנת 2006.

מעיון בהנחיה עולה כי חלק מהערות לשכת המסחר לטיוטת ההנחיה התקבלו. למעשה בכל מקום בו מוצר מוקטן – קיימת חובה לגלות את הדבר על גבי האריזה, בתנאים ובאופן שההנחיה קובעת.

זאת, כאשר הגילוי הנאות יופיע במשך תקופה שלא תפחת מחצי שנה.

מצ"ב הנחיית ממונה במלואה. 

 

למידע נוסף בתחום זה