מעתה על המעסיק לאפשר לצרכן לבטל עסקה במגוון דרכים - גם בעל פה

בתאריך 27.11.17 נכנס לתוקף תיקון מספר 52 לחוק הגנת הצרכן, אשר קובע הסדר כללי בכל הנוגע לדרכי ביטול עסקה מקום בו קיימת זכות לבטל עסקה.

 

התיקון קובע שתי חובות עיקריות:

  1. חובת העוסק לאפשר לצרכן לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים המנויות בתיקון (בע"פ-הן באמצעות שיחת טלפון והן באמצעות הודעה בע"פ במקום העסק, בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקס ובאינטרנט).
  2. חובת העוסק לגלות לצרכן, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירות, את הדרכים למסירת הודעת ביטול, את פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל דרך ביטול ואת הפרטים שיש לכלול בהודעת הביטול.

התיקון מבטל את ההוראות השונות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1971 שעוסקות בדרכים לביטול עסקה וקובע הסדר כללי שיחול באופן אחיד על כל המקרים בהם מתקיימת זכות ביטול, וזאת במטרה להקל על הצרכן לממש את זכותו לבטל עסקה, בין אם היא חד פעמית ובין אם היא עסקה מתמשכת.

יחד עם זאת, התיקון לא חל על ביטול עסקה לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, כך שטובין אשר לגביהם חלות התקנות – יימשך ההסדר הקבוע בתקנות אלו.

יודגש כי החל ממועד כניסת התיקון לתוקף לא קיימת חובה על הצרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בכתב דווקא, וניתנת לו הבחירה לביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המוקנות לו על פי התיקון.

 

לקריאת הנחיית הממונה להגנת הצרכן וסחר הוגן בעניין התיקון לחוק לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה