זיכוי בשל ביטול עסקה – הנחיות הממונה על הגנת הצרכן והסחר הוגן

הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן הוציאה הנחיות בנושא זיכוי בשל ביטול עסקה. מדובר בתיקון לחוק הגנת הצרכן שנכנס לתוקף ביום 1 למאי 2012.

ביום ה – 1 במאי 2012 יכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת הצרכן המסדיר את שוק הזיכויים הניתנים לצרכן בשל ביטול עסקה. התיקון קובע כי הוא יחול גם על שוברי מתנה בהתאמה. 
יודגש, שהתיקון האמור רלוונטי רק מקום בו אין לצרכן זכות ביטול על פי דין, שכן במקרה שקיימת לצרכן זכות בדין הצרכן זכאי להחזר כספי. 
מקום בו לצרכן אין זכות ביטול על פי דין, אולם העוסק, כמדיניות, מאפשר לצרכן לבטל את העסקה תמורת זיכוי יחולו הכללים הבאים על הזיכוי שניתן כאמור. 

1.  שובר הזיכוי יודפס או ייכתב על נייר שאינו מחיק ואינו דוהה; 
2.  הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה; 
3.   שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו; 
4.   מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה ודי להציג רק את שובר הזיכוי; 
5.   לא ניתן להגביל את אפשרות מימוש השובר, לרבות לעניין מימושו במכירה מיוחדת, כלומר לא ניתן לומר לצרכן שאוחז בשובר זיכוי כי הוא לא יכול לממשו בעת מכירה במבצע, מכירת סוף עונה וכיוצ"ב. 
  
עוד קובע התיקון לחוק כי תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש בו בלא תנאים מגבילים (או בסייגים שיקבע שר התמ"ת, אם יקבע)  יופיעו על גבי השובר, באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת כפי שנקבע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), התשנ"ה– 1995 כלומר תקופת תוקף שובר הזיכוי המוגבל לשנתיים לפחות וכן סייגים אחרים, אם יקבעו כאלו על ידי השר, חייבים לעמוד בהוראה הבאה– 
"הגודל המזערי של האותיות בסייגים הכלולים במידע כאמור יהיה 30% מגודל האותיות הגדולות ביותר שבמידע האמור, אך לא יותר מגודל האותיות המהוות את תוכן המידע. במקרה בו המידע עצמו כתוב באותיות קטנות וה- 30% מגודל האותיות הגדולות ביותר במודעה הינו קטן מ – 2 מ"מ, גודל הסייגים לא יקטן משני מ"מ." 
[ניתן למצוא הנחיות אלו במלואן באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן]. 
  
לגבי מתן עודף משובר זיכוי קובע התיקון לחוק, שאם צרכן קנה באמצעות שובר הזיכוי מוצר שמחירו נמוך מהסכום הנקוב בשובר וההפרש לא עולה על 5% מהסכום הנקוב בשובר הזיכוי או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל עודף במזומן ולא בשובר זיכוי בסכום ההפרש כאמור. דוגמאות– 

1. יש בידי שובר זיכוי בסכום של 100 ₪. אני רוצה לרכוש באמצעות שובר הזיכוי מוצר שעלותו 95 ש"ח. ההפרש הוא 5 ₪ שהינו 5% מהסכום הנקוב בשובר. הפרש זה אינו  עולה על 5% ואינו גבוה מ - 100 ₪ ועל כן אני זכאי לקבל עודף במזומן של 5 ₪. 
  
2. יש בידי שובר זיכוי בסכום של 200 ₪. אני רוצה לרכוש באמצעות שובר הזיכוי מוצר שעלותו 185 ₪. ההפרש הוא 15 ₪ שהינו 7.5% מהסכום הנקוב שהוא גבוה מ – 5%.5% מ – 200 הוא 10 ₪. על הסקאלה של 5% (10 ש"ח)ו- 100 ₪, 10 ₪ הוא הסכום הנמוך, אולם מכיוון שההפרש - 15 ₪ גבוה מ- 10 ₪, אני לא אהיה זכאי לעודף במזומן אלא לשובר זיכוי בסכום של 15 ₪. 

3. יש בידי שובר זיכוי בסכום של 50 ₪. אני רוצה לרכוש באמצעות שובר הזיכוי מוצר שעלותו 20 ₪. ההפרש הוא 30 ₪ שהינו 60% מהסכום הנקוב בשובר וגבוה מ- 5%. 5% מ – 50 ₪ הוא 2.5 ₪.על הסקאלה של 5% (2.5 ש"ח) ו- 100 ₪, 2.5 ₪ הוא הסכום הנמוך, אולם מאחרשההפרש - 30 גבוה מ- 2.5איני זכאי לקבל הפרש זה במזומן אלא בשובר זיכוי. 

4.  יש בידי שובר זיכוי בסכום של 10,000 ₪. אני רוצה לרכוש באמצעות שובר הזיכוי מוצר שעלותו 9800 ₪. ההפרש הוא 200 ₪ שהינו 2% מהסכום הנקוב בשובר ונמוך מ – 5%. 5% מ- 10,000 ₪ הוא 500 ₪.על הסקאלה של 5% (500 ש"ח) ו- 100,  100 ₪ הוא הסכום הנמוך, אולם מאחר שההפרש - 200 גבוה מ – 100 אקבלו בזיכוי ולא בכסף מזומן. 

5. יש בידי שובר זיכוי בסכום של 4,500 ₪. אני רוצה לרכוש באמצעות שובר הזיכוי מוצר בסכום של 4,410 ₪. ההפרש הוא 90 ₪ שהוא 2% ונמוך מ- 5%. 5% מ  - 4500 הוא 225 ₪. על הסקאלה של 5% (225 ש"ח) ו- 100,  100 ₪ הוא הסכום הנמוך ומאחר ש – 90 ₪ נמוך מ – 100 ₪ אהיה זכאי לעודף במזומן. 

6. יש בידי שובר זיכוי בסכום של 1500 ₪ אני רוצה לרכוש באמצעות שובר הזיכוי מוצר שעלותו 1440 ₪. ההפרש הוא 60 ₪ שהינו 4% מהסכום הנקוב בשובר ונמוך מ – 5%. 5% מ- 1,500 ₪ הוא 75 ₪. על הסקאלה של 5% (75 ש"ח) ו- 100,  75 ₪ הוא הסכום הנמוך, ומאחר שההפרש - 60 נמוך מ – 75 אקבלו בכסף מזומן. 
  
תחולת התיקון על שובר מתנה – כאמור תיקון זה יחול גם על שוברי מתנה בהתאמה. 
יודגש כי תיקון זה אינו חל על תווי קניה. 
שובר מתנה מאופיין ככזה שניתן לרכוש באמצעותו בד"כ בבית עסק אחד ועבורו שולמה תמורה מלאה, כלומר עבור שובר מתנה בערך של 200 ש"ח שולמה תמורה של 200 ₪. 
לעומת זאת, תווי קניה מאופיינים ככאלה שניתן לרכוש באמצעותם במגוון בתי עסק הנקובים בתו ועבורם שולמה תמורה נמוכה יותר משווים בפועל, כלומר עבור תווי קניה ששווים 1000 ₪, שולמה תמורה בסך 800 ₪.

למידע נוסף בתחום זה