הקצאה לשילוב עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

ביום 17.3.19 פרסם משרד הכלכלה פרסם הודעה בדבר הקצאה לשילוב עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

ההודעה מופנית למעסיקים ומעסיקות ,שקלטו עובדים חדשים, שעשויים לזכות לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד העסקת עובדים בעסקים.

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות, יוצא בהקצאה לשילוב עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך בהיקף של כ-46 מיליון ₪.

בחירת הזוכים לסיוע תעשה בדרך של הקצאה תחרותית ועד לגמר התקציב.

הכללים המלאים, ובהם דרך הגשת הבקשות, המסלולים שלגביהם חל הפרסום, וגובה הסיוע שיינתן במסגרת ההקצאה מופיעים בהוראת מנכ"ל מס' 4.17 מיום 13 במרץ 2019, המפורסמת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה בו יופיעו גם מועדים על כנסי הסברה בקישור הבא.

מועד אחרון להגשת בקשות: 23.5.2019 עד השעה 15:00.

בקשות אשר יוגשו או יתקבלו באיחור ייפסלו על הסף.

 

שאלות ותשובות:

שאלות בנוגע להוראה ונהליה ניתן לשלוח לדוא"ל בלבד בכתובת: EmploymentDis@economy.gov.il, לא יאוחר מיום 7.4.2019 עד השעה 09:00.

לצד כל שאלה יש לציין את הסעיף אליו היא מתייחסת בהוראה או בנוהל.

התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעמוד ההוראה עד יום 18.4.2019.

 

כללי:

  • בחירת הזוכים לסיוע תעשה בדרך של הקצאה תחרותית ועד לגמר התקציב.
  • התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל 4.17, נהליה ונספחיה - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל, נהליה ונספחיה.
  • על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה. אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי.
למידע נוסף בתחום זה