עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי - לשנת 2019

ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, פרסמו את הנחיית הכנסות המדינה במשרד האוצר, עקב עליית מדד חודש נובמבר 2018 1.1964% שהביא לעדכונים בתעריפי אגרות עובדים זרים לשנת 2019. 

פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2019:

 

* הערה: במסגרת תיקון מספר 12 לחוק עובדים זרים, תשנ"א - 1991, תוקן סעיף 1י(ד) לחוק, כך שהחל משנת 2010, סכומי אגרת בקשה, אגרה שנתית ודמי היתר "יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים".

בענף החקלאות: סכום הניכוי המירבי משכר עובד זר לגבי מגורים הולמים, יהא אחיד וללא קשר לאזור גיאוגראפי בישראל או לעובדה אם המגורים הם בבעלות החקלאי אם לאו, והסכום האחיד יעמוד על 235.5 ₪ לחודש.

סכום הניכוי המירבי בגין הוצאות נלוות למגורים הולמים לעובד חקלאות יהא 304.6 ₪ לחודש ללא קשר להיות המגורים בבעלות המעביד אם לאו.

הניכוי המירבי משכר עובדי חקלאות זרים בגין מגורים והוצאות נלוות, יעמוד על 540.1 ₪ לחודש כסכום אחיד.

*לגבי עובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי:

המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר שיעור שלא יעלה על מחצית מהסכום שהמעביד הוציא או התחייב להוציא, ובלבד שהניכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לפי התקנות לא יעלה על. 136.24 ₪.

לגבי עובד זר המועסק בתחום אחר: המעסיק יהיה רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד, החזר הוצאות בשיעור שלא יעלה על 1/3 מהסכום שהמעביד הוציא או התחייב להוציא אך לא יותר מ- 125.09 ₪.

"בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או צו הרחבה לבין הודעה זו, הוראות החוק, התקנות ההסכמים או הצווים הן המחייבות. הסכומים המפורטים בהודעה זו מתעדכנים מפעם לפעם ויש לעקוב אחר השינויים בחקיקה הרלוונטית".

 

 

למידע נוסף בתחום זה