חוק עבודת נשים (תיקון מס' 61), התשע"ט – 2019

ביום 6.1.2019 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 61), התשע"ט – 2019 (להלן: "התיקון לחוק") במסגרתו הורחבה זכאותה של עובדת שנמצאת בטיפול פוריות/הפריה להיעדר מהעבודה בשל הטיפולים על חשבון ימי מחלתה 7מכוח סעיף 7 (ג)(4) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן: "החוק") וכן היעדרות עובדת בשל בדיקות הריון.

 להלן עיקרי התיקון לחוק:

כיום, טרם התיקון לחוק,  עובדת זכאית להיעדר מהעבודה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית על חשבון ימי המחלה שלה ובתנאי שצבורים לזכותה ימי מחלה  כדקלמן:

(1)   במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - עד 16 ימים לסדרה טיפולית.

(2)   במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים - עד 20  לסדרה טיפולית

על פי התיקון לחוק, נקבע כי בזקיפת ימי ההיעדרות כאמור לעיל העובדת תהא זכאית להביא בחשבון, לפי בחירתה גם חלקי ימים בהם היא נעדרה.

ההיעדרות של חלקי ימים כאמור לא תעלה על 40 שעות בשנה לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או על החלק היחסי מ- 40 שעות תלוי בשיעור חלקיות המשרה. שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות העבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 לפי הנמוך.

עוד נקבע כי התשלום בשל ההיעדרות הנכללת במכסת השעות יחל מהיום הראשון להיעדרות, כלומר העובדת תהיה זכאית לתשלום בגין היעדרות בשל טיפולי פוריות/הפריה החל מהיום הראשון לטיפול וגם בעבור חלקי ימי היעדרות. התשלום בעד חלקי ימי היעדרות יחושב לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובדת באותו יום אילולא נעדרה.

תיקון סעיף 7(ה)(ג) – עובדת בהריון

על פי המצב המשפטי כיום, טרם התיקון לחוק עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, עד 40 שעות בשבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה או -20 שעות במשרה חלקית של עד 4 שעות ביום , ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון.

בתיקון לחוק נקבע כי עובדת בהריון במשרה מלאה, כנהוג במקום העבודה, רשאית להיעדר עד 40 שעות במשך חודשי הריונה ולעובדת במישרה חלקית, לפי החלק היחסי מ- 40 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות משרתה.

 שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או 182 שעות, לפי הנמוך.

כלומר, התיקון בסעיף זה ביטל את ההסדר של היעדרות בת 20 שעות לעובדת במשרה חלקית והחל מכניסתו לתוקף של התיקון לחוק, תקופת ההיעדרות בחודשי ההיריון, יהיה עד מקסימום 40 שעות למשרה מלאה כנהוג במקום העבודה ובאופן יחסי מ- 40 שעות לעובדת במשרה חלקית בהתאם לחלקיות המשרה.

תחילתו של התיקון לחוק מיום פרסומו, קרי 6.1.19

למידע נוסף בתחום זה