חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), התשע"ט- 2019

ביום 7.1.2019 פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר ע"י בן זוג או הורה), (תיקוני חקיקה), התשע"ט – 2019 ,(להלן:התיקון לחוק)  אשר במסגרתו תוקנו באופן עקיף;  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) וחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה ), תשנ"ד- 1993.

להלן עיקרי התיקונים

  • בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח- 1998 (להלן: "חוק מחלת בן זוג")

חוק מחלת בן זוג מעניק כיום זכות לבן זוג להיעדר מהעבודה עד 6 ימים בשנה בשל מחלת בן זוג  על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

התיקון לחוק מרחיב את הזכאות כאמור וקובע כי בנוסף לכך עובד יהיה זכאי לזקוף עד 7 ימים נוספים בשנה של היעדרות לשם טיפול וליווי של בן זוגו או של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008 על חשבון תקופת המחלה שלו או על חשבון ימי חופשתו, לפי בחירתו.

  • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד- 1993 (להלן: "חוק מחלת הורה")

חוק  מחלת הורה מעניק כיום זכות לעובד לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה, או שבן זוגו הינו עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד כאמור.

התיקון לחוק מרחיב את הזכאות כאמור וקובע כי בנוסף לכך העובד זכאי לזקוף עד 7 ימים נוספים בשנה של היעדרות לשם טיפול וליווי של בן זוגו או של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008 על חשבון תקופת המחלה שלו או על חשבון ימי חופשתו, לפי בחירתו.

 

תחילתו של תיקון החקיקה הוא ב- 1 בחודש שלאחר יום פרסומו,  1 בפברואר 2019.

 

למידע נוסף בתחום זה