הנחיית אכיפה בנוגע לשכר מינימום שעתי לאור צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם הנחיית אכיפה הנוגעת לאכיפת שכר המינימום במשק. בהנחיה נקבע כי על אף ששכר המינימום לשעה עלה בעקבות צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-29.12 ש"ח, מנהל האכיפה ימשיך לאכוף את חוק שכר מינימום לפי הסכומים שנקבעו על פי חוק וזאת בהתאם לסמכויותיו על פי דין ועד לעדכון חוק שכר מינימום, ולא על פי צו ההרחבה. כלומר האכיפה המנהלית והפלילית תבוצע כנגד מעסיקים שישלמו  פחות 28.49 ₪ לשעה.

 

במסגרת ההנחיה הציג  משרד העבודה את עמדתו לגבי ערך שכר המינימום לשעה במשק לכלל העובדים, לרבות לעובדים על בסיס שעתי ולעובדים במשרה חלקית וציין כי:

"כל עוד לא ניתנה פסיקה של בית הדין לעבודה הסותרת עמדה זו, צו ההרחבה מעדכן הלכה למעשה את השכר השעתי של משתכרי שכר מינימום לשעה", שכן על פי הוראות צו ההרחבה ערך שעת עבודה מחושב בחלוקת שכר המינימום לחודש ב- 182 שעות עבודה בחודש. לפיכך, השכר השעתי של המשתכרים שכר מינימום יעמוד על 29.12 ₪ לשעה (5,300/182), זאת אף אם מדובר בעובדים המועסקים במרה חלקית או על פי שעות".

 

כלומר, עמדת משרד העבודה היא כי מעסיק חייב בתשלום שכר עבודה שעתי שלא יפחת מ-29.12 שקלים כאמור, וזאת אף אם מדובר בעובדים המועסקים במשרה חלקית או שעתית. חרף זאת האכיפה תבוצע ביחס למעסיקים שישלמו פחות מ- 28.49 ₪ לשעה.

למידע נוסף בתחום זה