מעסיקים שימו לב: תיקון לחוק ביטוח לאומי "צמצום פגיעות בעבודה"

בחוק ההסדרים לשנת 2019 התווסף תיקון לחוק הביטוח הלאומי, בדבר "צמצום פגיעות בעבודה". התיקון לחוק יכנס לתוקף בתאריך 01/01/2019.

 

בדברי ההסבר לתיקון החקיקה נטען כי כיום אין תמריץ למעסיקים להשקיע בבטיחות בעבודה, כך שאם ישנה פגיעה בעובדיהם, הרי שעלות הטיפול מוטלת על המוסד לביטוח לאומי, מסכומי תגמול ששילמו כלל המעסיקים במשק. יש להדגיש כי בטענה זו אמת חלקית, שכן חלק גדול מהמעסיקים רואים בבטיחות ערך חשוב ומקפידים על הכללים במקום עבודתם.

 

הצעת החוק המקורית היוותה מעמסה על המעסיקים ועלויותיה הוערכו בסכום של כעד מיליארד שקלים בשנה. מלבד להוצאות הכספיות הרבות, ההצעה המקורית כללה הליכים בירוקרטיים רבים בגין ביטוח עובדים ברמות סיכון שונות, וכן כללו עלויות כפולות למעסיקים.

עם זאת, בעקבות מאבק של כלל המגזר העסקי התקבלה הצעת חוק ממותנת יותר.

לאור המצב, נקבע מנגנון שיתמרץ מעסיקים לשפר את רמת הבטיחות בעבודה וישקף את רמת הסיכון הגלומה במקום העבודה. זאת, על ידי חיוב המעסיק לשלם בעד עובדו בנוסף על דמי הביטוח, תשלום לפי רמת הסיכון להתרחשות תאונת עבודה אצל המעסיק.

 

להלן עיקרי התיקון:

  1. סכום התשלום של מעסיק לא יפחת מ-0.1% משכרו של עובד, ולא יעלה על 0.35% משכרו. שיעור התשלום ישתנה בהתאם לסיכון להתרחשות תאונת עבודה במקום העבודה.

שר העבודה בהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את אמות המידה לחישוב התשלום לפי רמת הסיכון, ואת משקלן היחסי, בהתבסס על נתונים שברשות המוסד לביטוח לאומי הנוגעים לחמש שנים שקדמו לשנה שבעדה משולם אותו תשלום כמפורט להלן:

  • מספר עובדי המעסיק, מספר עובדיו שהוכרו כנפגעים בתאונת עבודה, ושיעור העובדים שהוכרו כאמור מקרב כל עובדי המעסיק;
  • דרגת הנכות שנקבעה לעובד עקב תאונת העבודה ומספר הימים שבעדם היה העובד זכאי לדמי פגיעה.
  • ענף העבודה שבו פועל המעסיק ומספר הנפגעים בתאונת עבודה אצל המעסיק יחסית למספר הנפגעים באותו ענף;
  • אמצעי אכיפה מנהליים שננקטו נגד המעסיק לפי חוק ארגון הפיקוח או לפי התוספת השנייה לחוק להכברת האכיפה של דיני העבודה.
  1. מעסיק לא יוכל לנכות את התשלום ששילם לביטוח לאומי משכרו של העובד.

  2. המוסד לביטוח לאומי יקבע אחת לשנתיים, את התשלום לפי רמת הסיכון לגבי מעסיק וימסור למעסיק הודעה על קביעת התשלום עד ל- 1 במרס של השנה שבה נקבע כאמור. קביעת התשלום לפי רמת סיכון תחול לגבי תשלום המשתלם בעד התקופה שתחילתה ב- 1 בינואר של השנה שבה נמסרה ההודעה.
  1. כי למעסיק שיוכיח כי נקט באמצעים ופעולות להבטחת בטיחות העובדים (כפי שייקבעו) יופחת התשלום שעליו לשלם, כך שהוא עשוי לשלם אחוז נמוך מ-0.1% משכרו של העובד. 

  2. התיקון לחוק יכנס לתוקף בינואר 2019. בהמשך, יקבעו תקנות לקביעת מנגנון תשלום של מעסיקים לביטוח לאומי.

 

לצפייה בנוסח החוק הסופי שאושר.

למידע נוסף בתחום זה