תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"ז-2017

בתאריך 31.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז- 2017 המסדירות בין היתר את ההסמכה של בודק שכר מוסמך והכשרתו.

כאמור, על פי החוק להגברת האכיפה, הוקם המנגנון של בודקי שכר מוסמכים. הכוונה לבודקים, שיקבלו הכרה והסמכה של משרד העבודה, ותפקידם לשמש מנגנון בקרה ופיקוח על זכויות עובדים, על פי מסמכים ובדיקות תקופתיות בשטח אצל המעסיקים.

בנוסף, בדיקות של בודק שכר מוסמך על פי החוק עשויות לשמש הגנה טובה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הוא הסתמך עליהן בתום לב (בנוסף להתקיימותם של תנאים נוספים).

כמו כן, מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה. מזמין שירות שהסתמך על בדיקות תקופתיות, עשוי להינות מהפחתה בשיעור של 50% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך.

כאשר מעסיק מבקש הפחתה בעיצום הכספי בשל היקף מחזור עסקאות, עליו להמציא אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

 

להלן עיקרי התקנות:

מקצוע או תואר אקדמי מתאים

על פי התקנות  מקצוע או תואר אקדמי מתאים לעניין הכרה בבעל מקצוע או בבעל תואר אקדמי כבודק שכר מוסמך הוא אחד מאלה:

  1. חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי החשבון בישראל, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש.
  2. רואה חשבון, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בדיקות במשך 12 חודשים לפחות.
  3. עורך דין, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף הנדרש.
  4. מבקר פנימי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.
  5. יועץ מס מייצג, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.
  6. כלכלן או מי ששימש בעבר מפקח עבודה, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.

ועדת קבלה רשאית לבחון את התקיימות התנאים המפורטים לעיל על בסיס מסמכים בכתב או לבצע ריאיון למועמד.

הכשרת בודקי שכר

בהתאם לתקנות, מנהל האגף להכשרה במשרד העבודה (להלן:המנהל), בהתייעצות עם ועדת המקצוע, יורה על תכנית לימודים להכשרת בודק שכר מוסמך, בהיקף שלא יעלה על 150 שעות, שתכלול הכשרה עיונית ומעשית; בתחומים הבאים:(1) הוראות לפי חוקי עבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, לרבות הוראות התוספת השנייה לחוק וכן הוראות בדיני מסים המשליכות על זכויות עובדים;(2)מערכות שכר;(3)חשבונאות כללית וחשבות שכר מתקדמת;(4)תפקידי בודק שכר מוסמך, לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות, וכן תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר;(5 אתיקה.

הכרה במוסד לימודים

בהתאם לתקנות, המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע, רשאי להכיר במוסד לימודים מוכר לביצוע תכנית הכשרה, לאחר שהמוסד הוכיח, להנחת דעת המנהל, את יכולתו להעביר את תכנית ההכשרה ברמה נאותה. תוכנית ההכשרה תבוצע במוסד המוכר.

בחינות למקצוע בודק שכר מוסמך

המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע יערוך בחינה עיונית ובחינה מעשית. הבחינה תיערך אחת לשנה לפחות. מי שעמד בדרישות תכנית ההכשרה והבחינות, יקבל תעודת מקצוע של בודק שכר מוסמך.

תחילה - בהתאם לתקנות  יראו ברואה חשבון כמי שעומד בדרישות תקנות בודק שכר עד תום 9 חודשים מיום פרסומן של התקנות, קרי 30.4.2018.

לאחר מועד זה רק בודקי שכר העומדים בדרישות החוק והתקנות יוכלו לשמש כבודקי שכר מוסמכים!

 

למידע נוסף בתחום זה