היעדרות מהעבודה בצום תשעה באב 2018

תשעה באב אינו נמנה עם המועדים מכוח החוק המעניקים לעובדים זכות להעדר מהעבודה ללא ניכוי משכרם. עם זאת, תשעה באב נחשב במקומות עבודה מסוימים ליום בחירה.

צום תשעה באב יחול השנה בתאריך 22/07/18 (נדחה עקב השבת). 

תשעה באב אינו נמנה עם המועדים מכוח החוק המעניקים לעובדים זכות להעדר מהעבודה ללא ניכוי משכרם. עם זאת, תשעה באב נחשב במקומות עבודה מסוימים ליום בחירה. כלומר, יום חופשה בתשלום ללא ניכוי מהשכר, וזאת בנוסף לימי החג ולימי החופשה השנתית המוענקים לעובד מכוח החוק.

 מקור הזכות איננו בחוק, אלא מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי ו/או נוהג. לפיכך עובדים, אשר לא חלים עליהם ההסדרים כאמור לעיל אינם זכאים ליום בחירה בתשלום על חשבון המעסיק.

 

יום בחירה על פי ההסכם הקיבוצי בענפי יבוא יצוא מסחר ושירותים:

 על פי ההסכם הקיבוצי בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או חברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ ובענפים שבנספח מס' 1 להסכם, עובד זכאי ליום בחירה אחד מתוך הרשימה הבאה: פורים, הושענה רבא, ערב יום כיפור, אחד במאי, תשעה באב, יום הזיכרון, וכל יום  שיוכרז עליו כשבתון במדינה.

 היעדרות בצום תשעה באב  על פי חוק חופשה שנתית:

לפי חוק חופשה שנתית, עובד רשאי לקחת יום חופשה אחד  מתוך  מכסת ימי החופשה השנתית המגיעה לו, באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות. עם, הימים המנויים בתוספת* מצוין גם יום תשעה באב(סעיף 6 (ב) לחוק).

יובהר כי יום בחירה מכוח חוק חופשה שנתית, להבדיל מיום בחירה מכוח הסכם קיבוצי, הוא על חשבון מכסת החופשה שנתית של העובד. כלומר אם העובד בחר להיות בחופשה בתשעה באב, מנוכה היום מיתרת ימי החופשה השנתית שלו.

עובד שניצל את מכסת החופשה שנתית המגיעה לו על פי החוק ויבחר להיעדר מהעבודה במועד זה, היעדרות זו תחשב כחופשה ללא תשלום. ישנה אפשרות לבקש מהמעסיק להיעדר במועד זה על חשבון מכסת ימי החופשה עתידיים, אם כי אפשרות זו פחות מומלצת למעסיקים.

 

בהתאם לאמור לעיל עובדים שאינם זכאים ליום בחירה על חשבון המעסיק מכוח הסכם קיבוצי/צו הרחבה חוזה אישי או נוהג, יהיו רשאים להיעדר בתשעה באב (או כל יום אחר המנוי בתוספת),  על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלהם  ובלבד שהודיעו  על כך, למעסיק  30 יום מראש, כנדרש בחוק. 

למידע נוסף בתחום זה