עובדת רשאית להיעדר מעבודתה שעה ביום בעת שירות מילואים של בן זוגה

בתאריך 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 (להלן: התיקון לחוק").

להלן עיקרי התיקון:

א.  בהתאם לתיקון, עובדת תהיה רשאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, החל מהיום הראשון לשירות במילואים, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

1.  תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מ- 5 ימים רצופים;

2.  לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והוא נמצא איתה;

3.  העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;

4.  העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות והציגה בפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

 

ב.  עובדת איננה זכאית להיעדר מעבודתה כאמור בתיקון בימים שבהם  היא נעדרת  בשל מימוש הזכות לשעת הורות (שעת הנקה).

ג.  הזכות להיעדר מהעבודה לפי התיקון תחול גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים.

ד.  ההיעדרות המותרת לפי התיקון היא בנוסף על ההפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 ואין מנכים אותה משכר עבודה.

ה.  תחילתו של התיקון הוא במועד פרסומו ברשומות, ביום- 3.7.2017.

למידע נוסף בתחום זה